مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: تحلیل روندهای پژوهشی پدیده ی شرکت های جهان زاد (Born global firms) و پیشایندها و پسایندهای آن (1990-2018)

ارشد- MBA: تحلیل روندهای پژوهشی پدیده ی شرکت های جهان زاد (Born global firms) و پیشایندها و پسایندهای آن (1990-2018)


عنوان رساله/پایان نامه

تحلیل روندهای پژوهشی پدیده ی شرکت های جهان زاد (Born global firms) و پیشایندها و پسایندهای آن (1990-2018)

نام دانشجو

سید حسین خبیری

مقطع تحصیلی

ارشد

رشته تحصیلی

MBA

استاد راهنمای اول

دکتر هاشم آقازاده

استاد مشاور اول

دکتر منوچهر انصاری

استاد داور اول

دکتر محمدعلی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر مجتبی امیری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

29/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف این تحقیق استخراج روندهای پژوهشی، پیشایندها، پسایندها و تعدیل گرها در زمینه پدیده ی شرکت های جهان زاد (Born global firms) تا به امروز است. برای انجام تحقیق، مقالات علمی پایگاه های داده Web of Science و Scopus از سال 1990 تا 2018 گردآوری شده و ابتدا با استفاده از روش فراترکیب (meta-synthesis)، پدیده شرکت های جهان زاد از حیث پیشایندها، پسایندها و تعدیل گرها مورد تحلیل قرار می گیرد و بدنه ی دانشی تحقیقات تجربی در این حوزه در قالب یک چارچوب یکپارچه و کامل ارائه می گردد. در گام بعدی، از روش متن کاوی (text mining) و اختصاصاً روش مدل سازی موضوعی (تاپیک مدلینگ) برای استخراج روندهای پژوهشی در این پدیده استفاده می شود.

نتایج بخش اول این تحقیق نشان می دهد بدنه ی تحقیقاتی حول پدیده شرکت های جهان زاد شامل 15 متغیر پسایند (که می توان آنها را به سه دسته ی "پیدایش و ابعاد جهان زادها"، "عملکرد" و "کارآفرینی" دسته بندی کرد)، 79 عامل پیشایند درون سازمانی (که می توان آنها را با شاخه های مختلف علم مدیریت مثل منابع انسانی، بازاریابی، استراتژی، عملیات و مالی یا با مفاهیم با اهمیت این حوزه مثل گرایش، دانش، قابلیت، شبکه، یادگیری و نوآوری دسته بندی نمود)، 15 پیشایند محیطی (که با سه متمایزکننده ی "صنعت و رقابت"، "محیط نهادی" و "سایر عوامل محیطی" دسته بندی شده اند) و 13 متغیر تعدیل گر (که به درون سازمانی و محیطی تقسیم بندی شده اند) است.

نتایج بخش دوم پژوهش به دو بخش روندهای پژوهشی عمومی و روند های پژوهشی خاص تقسیم می شوند. روندهای پژوهشی عمومی حول پدیده شرکت های جهان زاد عبارتند از مقوله های "یادگیری" (شامل فرایندهای یادگیری، یادگیری تجربی و یادگیری سازمانی)، "بازاریابی" (شامل قابلیت بازاریابی و بازاریابی کارآفرینانه)، "شبکه ها" و "نوآوری". روندهای پژوهشی خاص و جالب توجه عبارتند از "شناسایی فرصت بین المللی"، "دانش بازار بین المللی"،
"طرز ورود به بازار" (تعهد کم یا تعهد زیاد)، "فاصله کشور مقصد" (فاصله روانی، جغرافیایی، فرهنگی، نهادی)، "دینامیک بین فرهنگی" و "فناوری سلامت و پزشکی".

نوآوری این تحقیق نسبت  به تحقیقات پیشین شامل کردن بازه ی زمانی وسیع تر، استفاده از پایگاه های داده بیشتر و استفاده از تکنیک متن کاوی در تحلیل کمی متون علمی است. به علاوه، تا به حال  روش فراترکیب برای احصاء پیشایندها و پسایندهای این پدیده بکار گرفته نشده است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به درک بهتر از پدیده جهان زادها و پژوهش های انجام گرفته در این زمینه کمک کند و تحقیقات آتی در این زمینه را جهت دهی نماید.

 

 

آدرس کوتاه :