مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: بررسی تاثیر ویژگیهای رفتاری بر عملکرد افراد در مدیریت انبار

ارشد- MBA: بررسی تاثیر ویژگیهای رفتاری بر عملکرد افراد در مدیریت انبار


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر ویژگیهای رفتاری بر عملکرد افراد در مدیریت انبار

نام دانشجو

خشایار اله بداشتی

مقطع تحصیلی

ارشد

رشته تحصیلی

MBA

استاد راهنمای اول

دکتر هندیجانی

استاد مشاور اول

دکتر حسین زاده

استاد داور اول

دکتر حسنقلی پور

استاد داور دوم

دکتر حیدری دهوئی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع

7/12/1397

ساعت دفاع

09:00

مکان (ساختمان و کلاس)

301

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

مدیریت انبار یکی از مهمترین چالش‌ها در مدیریت زنجیره تامین می‌باشد. در مدیریت انبار هدف اصلی تامین نیازهای شعب فروش و پیش بینی صحیح سطح تقاضا به منظور تعیین میزان موجودی کالا در هر برهه از زمان در انبارهای شعب می‌باشد. مدیران انبار با توجه به تجربه کاری و شرایط فروشگاه ها به سفارش دهی کالاها در انبار می‌پردازند. هدف از این تحقیق بررسی ویژگیهای فردی اثرگذار بر سفارش دهی در مدیریت انبار می باشد.

این تحقیق یکی مطالعاتی است که به صورت توصیفی به بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر سفارش دهی در انباداری در ایران می پردازد. طبق تحقیقات انجام شده توسط شواتزر و کاخون (2000) انبار داران بر اساس میانگین تقاضای موجود و همچنین در جهت کسب بیشترین سود ممکن از فروش کالا ثبت سفارش میکنند در واقع این رفتار در اثر تجربه و آموزش میتواند تغییر کند. اما آخرین تحقیقات نشان داد که تصمیم گیری جمعی و مشاهده تقاضای موجود  می‌تواند در بهبود سفارش دهی انبارتاثیر مثبت داشته باشد. در این تحقیق هدف آن است که تاثیر ویژگی‌های رفتاری انبار دار و کالای سفارش داده شده در طی سال بر اساس میزان ورود و خروج کالا در انبار مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نظر هدف و شیوه اجرا کاربردی و توصیفی پیمایشی می باشد و از نوع کمی است.

 

آدرس کوتاه :