مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- MBA: " بررسی تأثیر هزینه تبلیغات و ارزش برند (با استفاده از مدل رانروم و پاتارانتاکن) بر عملکرد سهام در بورس اوراق بهادار تهران"

ارشد- MBA: " بررسی تأثیر هزینه تبلیغات و ارزش برند (با استفاده از مدل رانروم و پاتارانتاکن) بر عملکرد سهام در بورس اوراق بهادار تهران"


عنوان رساله/پایان نامه

" بررسی تأثیر هزینه تبلیغات و ارزش برند (با استفاده از مدل رانروم و پاتارانتاکن) بر عملکرد سهام در بورس اوراق بهادار تهران"

نام دانشجو

جواد قاسم پور سیس

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

MBA

استاد راهنمای اول

دکتر مسعود کیماسی

استاد مشاور اول

دکتر محمد ابراهیم آقابابائی

استاد داور اول

دکتر امیر خانلری

استاد داور دوم

دکتر علی نمکی

روز دفاع

چهارشنبه

تاریخ دفاع

1/12/1397

ساعت دفاع

07:30

مکان (ساختمان و کلاس)

امام رضا 402

چکیده رساله/پایان‌نامه

عدم وجود ارتباطی صریح بین اقدامات بازاریابی و خروجی‌های مالی آن‌، یکی از چالش‌هایی است که سازمان‌ها به طور مداوم با آن روبرو هستند. از طرفی مضیقه اقتصادی ناشی از شدت رقابت، شرکت‌ها را نسبت به هزینه‌ها حساس‌تر نموده است. این موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌نماید که اثر این گونه هزینه‌ها و اقدامات با وقفه زمانی بروز پیدا می‌کند و دارای خاصیتی ماندگار است. این تحقیق با هدف بررسی چنین ارتباطی، هزینه‌های بازاریابی و ارزش برند را از شاخص‌های مربوط به بازاریابی به عنوان دو متغیر مستقل در نظر گرفته است. از طرفی با توجه به اهمیت فوق‌العاده بازده سهام شرکت برای مالکان، مدیران و سرمایه‌گذاران، در این تحقیق اثر هزینه‌های تبلیغات و ارزش برند بر روی بازده سهام شرکت بررسی شده است و این اثر در وقفه‌های تا سه سال قبل بررسی شده است. به منظور محاسبه ارزش برند از مدلی موسوم به رانروم استفاده شده است که رویکردی شرکتی و مالی به ارزش به شمار می‌رود و با توجه به اطلاعات حسابداری و بازار شرکت محاسبه می‌شود. همچنین به منظور تبیین بازده سهام، از مدل سه عاملی فاما-فرنچ استفاده شده است. با توجه به الزام شرکت‌های بورسی به افشای کامل اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات بازار این شرکت‌ها، تعداد 29 شرکت پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال‌های 1389 تا 1396 به عنوان نمونه ‌آماری انتخاب شده و فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد، نسبت ارزش برند بر دارایی‌های دفتری شرکت در دوره جاری دارای اثر مثبت و معنا‌دار بر روی بازده سهام شرکت است در حالی که، وقفه‌های نسبت ارزش برند اثر معناداری بر ارزش سهام شرکت ندارند. همچنین نتایج حاکی از این هستند که وقفه‌های اول تا چهارم نسبت هزینه تبلیغات به درآمد شرکت، اثر مثبت و معناداری روی بازده سهام دارند در حالی که داده‌ها، اثر معناداری از نسبت تبلیغات در دوره جاری و وقفه‌های پنجم به قبل بر بازده سهام را تأیید نمی‌کنند.

 

آدرس کوتاه :