مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- منابع انسانی: بررسی رابطه کیفیت رهبری با تعلق خاطر کارکنان با میانجی گری انگیزه خدمت عمومی در آموزش و پرورش شهرستان الشتر

ارشد- منابع انسانی: بررسی رابطه کیفیت رهبری با تعلق خاطر کارکنان با میانجی گری انگیزه خدمت عمومی در آموزش و پرورش شهرستان الشتر


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی رابطه کیفیت رهبری با تعلق خاطر کارکنان با میانجی گری انگیزه خدمت عمومی در آموزش و پرورش شهرستان الشتر

نام دانشجو

لیلا فولادوند

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت دولتی گرایش رفتارسازمانی

استاد راهنمای

دکتر داوود سلمانی

استاد مشاور

دکتر مجید مختاریان پور

استاد داور اول

دکتر طالقانی

استاد داور دوم

دکتر نوروزی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11:00

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 28 ساختمان جنوبی

چکیده رساله/پایان‌نامه

پژوهش حا ضر به کیفیت رهبری ادراک شده تو سط کارکنان که در بخش عمومی به دو مقوله سیا سی و اداری مربوط میشووود پرداخته اسووت و سووپی بررسووی شووده که انزیزه خدمت عمومی وزونه تیریر کیفیت رهبری بر تعلق خاطر کارک نان را م یانجی گری میک ند. هدف این پژوهش بررسوووی تیریر کیف یت رهبر ی بر تعلقخاطر کارکنان با میانجیگری انزیزه خدمت عمومی ا ست. جامعه مورد پژوهش سازمان آموزش وپرورش شهر ستان الشووتر و تعداد نمونه موردبررسووی برای مدل معادالخ سوواختاری 230 نفر اسووت. تجزیهوتحلیل دادهها از طریق نرمافزارهای SPSS و 2 smartPLS انجام شد. در این پژوهش از پر س شنامه پیمایش ا صول شای ستزی 2010 ، MSPB آمریکا و از آزمون آلفای کرونباخ برای تییید پایایی پرسوووشووونامه های تعلق خاطر کارکنان، PSM و کیفیت رهبری ) سیا سی و اداری( ا ستفاده شده ا ست. برای برر سی روایی سازه آزمون EFA و برای متغیرهای مکنون نرمافزار PLS مورداسوتفاده قرارگرفته اسوت و دادههای بهدسوتآمده از طریق مدل معادالخ سواختاری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این اسوووت که کیفیت رهبری بر تعلق خاطر کارکنان با میانجی گری انزیزه خدمت عمومی تیریر مثبت و معناداری دارد، کیفیت رهبری بر تعلق خاطر کارکنان به طور م ستقیم تیریر مثبت و معناداری دارد، رهبری سیا سی بر تعلق خاطر کارکنان بهطور م ستقیم تیریر مثبت و معناداری دارد، رهبری سیاسی بر تعلق خاطر کارکنان با میانجیگری انزیزه خدمت عمومی تیریر مثبت و معناداری ندارد و رهبری اداری بر تعلقخاطر کارکنان با میانجی گری انزیزه خدمت عمومی و هم به طور مسوووتقیم تیریر مثبت و معناداری دارد.

 

آدرس کوتاه :