مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت دولتی: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تسهیل کننده حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب در بنیاد حامیان دانشگاه تهران

ارشد- مدیریت دولتی: شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تسهیل کننده حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب در بنیاد حامیان دانشگاه تهران


دانشجو  سیده نیلوفر جوادی  کارشناسی ارشد  -  مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
اساتید راهنما  دکتر فرشته امین      
اساتید مشاور  دکتر عباس نرگسیان      
اساتید داور  دکتر سیدجوادین  دکتر مختاریان‌پور    
زمان و مکان  شنبه - 1397/11/27  ساعت 14:30  ساختمان امام رضا- کلاس 301
چکیده

امروزه منابع مالی و تکنولوژیک تنها مزیت سازمان‌ها به شمار نمی‌روند، بلکه در اختیار داشتن افرادی مستعد و توانمند است که نه تنها مزیت رقابتی سازمان محسوب می‌شوند، بلکه می‌توانند فقدان و یا نقص دیگر منابع را نیز جبران نمایند. از این رو حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی به ویژه نیروهای داوطلبی که در سازمان‌های غیرانتفاعی مشغول به فعالیت هستند، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و الویت‌بندی عوامل تسهیل‌کننده حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب در بنیاد حامیان دانشگاه تهران می‌باشد. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که اکثر پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه‌ی حفظ و نگهداشت نیروهای انسانی، عمدتا به عوامل مرتبط با حفظ و نگهداشت نیروهایی اشاره داشتند که در قبال کار و فعالیت در سازمان، از سازمان مذکور حقوق و مزایا دریافت می‌کردند و کمتر پژوهشی به دنبال شناسایی عوامل نگهداشت نیروهای داوطلب بود. انجام این تحقیق به موسسات خیریه و به ویژه بنیاد حامیان دانشگاه تهران کمک می‌کند تا بهتر بتوانند برای نگهداشت نیروهای داوطلب خود برنامه‌ریزی کنند و آن‌ها را برای مدت زمان طولانی‌تری در بنیاد حفظ کنند. برای نیل به این هدف از مطالعه‌موردی و از روش تحقیق تحلیل تم استفاده شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۱۷ نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه ساختار یافته بود.. یافته‌های پژوهش نشان داد که اولا عوامل تسهیل کننده حفظ و نگهداشت نیروهای داوطلب در بنیاد حامیان دانشگاه تهران، در ۵ دسته کلی عوامل عملکردی، عوامل سازمانی، عوامل ارتباطی، عوامل انگیزشی و عوامل توانمندساز، تقسیم شدند. ثانیا این عوامل توسط خبرگان و با استفاده از پرسشنامه AHP و برمبنای میزان اهمیت، وزن‌دهی و الویت‌بندی شدند که در این میان عوامل سازمانی بیشترین وزن و عوامل عملکردی کمترین وزن را به خود اختصاص دادند.

 

آدرس کوتاه :