مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک: بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در تجربه توریسم

ارشد- مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک: بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی در تجربه توریسم


دانشجو  هنگامه علیخانی  کارشناسی ارشد  -  مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک
اساتید راهنما  دکتر میرا      
اساتید مشاور  دکتر محسن نظری      
اساتید داور  دکتر حسنقلی پور  دکتر سعید عربلو    
زمان و مکان  سه شنبه 1397/11/16  ساعت 16  301 امام رضا
چکیده
آدرس کوتاه :