مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت بازرگانی: ارزیابی عوامل انگیزاننده کلیک مخاطب بر تبلیغات بنری در رسانه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: آگهی‌های پوشاک در اینستاگرام)

ارشد- مدیریت بازرگانی: ارزیابی عوامل انگیزاننده کلیک مخاطب بر تبلیغات بنری در رسانه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: آگهی‌های پوشاک در اینستاگرام)


عنوان رساله/پایان نامه

ارزیابی عوامل انگیزاننده کلیک مخاطب بر تبلیغات بنری در رسانه‌های اجتماعی

(مورد مطالعه: آگهی‌های پوشاک در اینستاگرام)

 

نام دانشجو

مهسا بقایی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی

استاد راهنمای اول

دکتر داتیس خواجه ییان

استاد مشاور اول

دکتر محمدرحیم اسفیدانی

استاد داور اول

دکتر مسعود کیماسی

استاد داور دوم

دکتر حامد جعفرزاده

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

28/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

8 صبح

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه گسترش فناوری اطلاعات در کسب و کارها منجر به بروز ابزارهای جدید ارتباطی با مشتریان شده است. رسانه‌های اجتماعی یکی از این ابزارها می‌باشد. این رسانه‌ها به عنوان فضایی جهت تعاملات مشتریان می‌باشد که می‌تواند با تحریک عوامل انگیزاننده، مشتریان زیادی را به سمت خرید مجدد برای کسب و کار سوق دهد. لذا هدف اصلی این تحقیق ارزیابی عوامل انگیزاننده کلیک مخاطب بر تبلیغات بنری در رسانه‌های اجتماعی پیرامون آگهی‌های پوشاک در اینستاگرام بوده است. بدین منظور با استفاده از روش تصادفی در دسترس، 414 نفر از کاربران صفحات پوشاک در اینستاگرام در شهر تهران به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق بین آنها توزیع گشت. این تحقیق با رویکرد کمی صورت گرفته و از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌های تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق در بخش آمار استنباطی از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که انگیزه‏های مصرفی و تطابق مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش اطلاعاتی ادراک شده و سرگرمی ادراک شده داشته است. همچنین ارزش اطلاعاتی ادراک شده و نگرش به تبلیغات در سایت‏های شبکه‏های اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر کلیک‌های تبلیغاتی از سوی مشتریان داشته است. در نهایت تأثیر انگیزه‌های ارتباطی بر تطابق مشتری و تأثیر سرگرمی ادراک شده بر کلیک‌های تبلیغاتی مشتری معنادار بدست نیامد.

 

آدرس کوتاه :