مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- مدیریت استراتژیک منابع انسانی: شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت منابع انسانی

ارشد- مدیریت استراتژیک منابع انسانی: شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت منابع انسانی


عنوان رساله/پایان نامه

شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در مدیریت منابع انسانی

نام دانشجو

هنگامه امیرحسینی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

استاد راهنمای اول

سرکار خانم دکتر فرشته امین

 

استاد مشاور اول

جناب آقای دکتر مهدی شامی زنجانی

استاد داور اول

سرکار خانم مرجان فیاضی

استاد داور دوم

جناب آقای دکتر سعید روحانی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه 29 بهمن 1397، ساعت 8 صبح

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/29

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

8:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا(ع) اتاق 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

در حال حاضر هر سازمانی به طور فزاینده­ای با محیط­های پویا مواجه­ است و به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار کنند. که به این منظور باید از فناوری­های جدید استفاده کنند. مدیران منابع انسانی نیز هیچ گزینه­ای ندارند، به غیر از اینکه از این فناوری­ها برای منابع انسانی خود نیز استفاده کنند. یکی از موضوعات جالب توجه که امروزه توجه مدیران را به خود جلب کرده است، اینترنت اشیا می­باشد. با توجه به اینکه پیشرفت اینترنت اشیا تاثیراتی در موقعیت و عملکرد سازمان ها به همراه داشته است، که از جمله­ی این تاثیرات، تاثیراتی است که در فرآیندهای منابع انسانی ایجاد کرده است. بدیهی است که در چنین موقعیتی، شناخت تاثیرات و کاربردهای اینترنت اشیا در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی اهمیت فزاینده­ای یافته است. پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی کاربردهای اینترنت اشیا در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پرداخته است. این پژوهش بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع داده­ها کیفی و دارای ماهیتی اکتشافی است. به منظور جمع­آوری داده­های کیفی از ابزار مصاحبه و با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان استفاده شد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی انتخاب شد. و برای تحلیل داده­های کیفی نیز از تکنیک تحلیل تم استفاده شد. در نهایت کاربردهایی از اینترنت اشیا در هر کدام از فرآیندهای استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات شناسایی شد.

 

 

آدرس کوتاه :