مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی: ارزیابی وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر دسترسی آزاد به اطلاعات

ارشد- علم اطلاعات و دانش شناسی: ارزیابی وب‌سایت‌های وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران از نظر دسترسی آزاد به اطلاعات


دانشجو  مصطفی فرجی  کارشناسی ارشد  -  علم اطلاعات و دانش شناسی
اساتید راهنما  دکتر مریم ناخدا      
اساتید مشاور  دکتر سپیده فهیمی فر      
اساتید داور  دکتر نادر نقشینه  دکتر مریم پاکدامن    
زمان و مکان  چهارشنبه 1397/11/17  ساعت ساعت 16  ساختمان امام رضا - اتاق 301
چکیده

هدف پژوهش: ارزیابی وضعیت وب سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران از نظر دسترسی آزاد به اطلاعات است.

روش شناسی:  پژوهش حاضر پیمایشی، توصیفی و از نوع هدف کاربردی است. محیط پژوهش وب سایت 10 وزارتخانه (ارتباطات، فرهنگ، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نیرو، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی) است که تا تاریخ 22/7/97 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را پذیرفته و اجرا می کنند. جامعه هدف پژوهش کارشناسان حوزه آی تی و روابط عمومی وزارتخانه ها می باشند که طبق جدول مورگان 221 نفر به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی تناسبی انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات، به دو روش مطالعة اسنادی(کتابخانه‌ای) و پیمایشی توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل 2 مولفه ساختاری و محتوایی جمعاً با 25 شاخص توسط طیف  5 ارزشی لیکرت انجام شد. روایی پرسشنامه، با روایی محتوا و پایایی آن با احتساب ضریب آلفای کرونباخ 908/  تایید شد. برای پاسخ به سوال های پژوهش از نتایج آزمون های توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و نیز آزمون استنباطی رتبه بندی کروسکال والیس نرم افزار spss استفاده شد.

یافته ها:  وضعیت وب سایت وزارتخانه ها در 25 شاخص مورد ارزیابی، از نظر میانگین 7 شاخص یعنی 26درصد وضعیت مطلوب، از نظر 13 شاخص یعنی 52درصد وضعیت نسبتاً مطلوب و از نظر 5 شاخص یعنی 20درصد در وضعیت نامطلوب قرار دارند. در کل وضعیت وب سایت 3 وزارتخانه نیرو، جهاد کشاورزی و کشور مطلوب و وضعیت وب سایت 7 وزارتخانه دیگر نسبتاً مطلوب می باشد.

بحث و نتیجه گیری : میانگین کل شاخص های دسترسی آزاد به اطلاعات در 10 وب سایت وزارتخانه مورد پژوهش برابر با 126/3 است که بیانگر وضعیت کلی وب سایت وزارتخانه ها در محدوده نسبتاً مطلوب می باشند و برای دستیابی به جایگاه بالاتر بایستی اصلاحات زیادی به ویژه در شاخص های مربوط به مولفه ساختاری انجام دهند.

 

کلید واژه‌ها : ارزیابی، وب سایت، وزارتخانه، ایران، دسترسی اطلاعات، دسترسی آزاد

 

آدرس کوتاه :