مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی مولفه های مدیریت اطلاعات شخصی عکاسان خبری (مورد مطالعه: اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران)

ارشد- علم اطلاعات و دانش‌شناسی: بررسی مولفه های مدیریت اطلاعات شخصی عکاسان خبری (مورد مطالعه: اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران)


 

 

عنوان رساله/پایان نامه

بررسی مولفه های مدیریت اطلاعات شخصی عکاسان خبری

) مورد مطالعه: اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران(

نام دانشجو

شهره شرف الدین

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانشناسی- مدیریت اطلاعات

استاد راهنمای اول

دکتر نا خدا

استاد مشاور اول

دکتر صراف زاده

استاد داور اول

دکتر فهیمی فر

استاد داور دوم

دکتر زره ساز

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/28

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

12

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی- کلاس 6

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه در جهان اطلاعات اغلب افراد نمی‌توانند اطلاعات خود را به درستی مدیریت و در زمان مناسب آنها را بیابند. هنرمندانی همچون عکاسان به خصوص عکاسان خبری به دلیل ماهیت شغلیشان نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دارای انبوهی از اطلاعات در قالب تصاویر هستند. بنابراین مسئله مدیریت اطلاعات شخصی برای این افراد مقوله‌ی حائز اهمیتی است.

هدف از این پژوهش بررسی مولفه‌های مدیریت اطلاعات شخصی عکاسان خبری است که مورد مطالعه این پژوهش اعضای انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران بوده است. در این پژوهش نیز از روش پیمایشی و همچنین تحلیل محتوای کیفی استفاده گردیده که نتایج حاصل از آن به بررسی وضعیت کنونی عکاسان خبری و همچنین به مولقه‌های مدیریت اطلاعات شخصی از دیدگاه عکاسان خبری پرداخته و سپس به رتبه بندی مولفه‌های حاصل از ادبیات پژوهش و مولفه‌های استخراج شده از مصاحبه با عکاسان بود که در این رتبه بندی به این نتیجه رسیدیم که گردآوری اطلاعات بیشترین درجه اهمیت و نگهداری اطلاعات کمترین میزان اهمیت را در میان این عکاسان خبری داشته است.

 

 

آدرس کوتاه :