مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران: مورد مطالعه شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

ارشد: طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران: مورد مطالعه شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)


عنوان رساله/پایان نامه

طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران: مورد مطالعه شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

نام دانشجو

مصطفی دست برد

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت منابع انسانی استراتژیک

استاد راهنمای اول

مرجان فیاضی

استاد مشاور اول

فرشته امین

استاد داور اول (داخلی)

مهرداد استیری

استاد داور دوم (خارجی)

جلیل حیدری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

26/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11:00

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 23 ساختمان جنوبی دانشکده مدیریت

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه با توجه به سرعت روزافزون فناوری و همچنین حضور شرکتها در محیط پویا و رقابتی، اهمیت و ضرورت منابع انسانی در سازمان‌ها افزایش یافته است. ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین و حساس‌ترین وظایف مدیریت منابع انسانی می‌باشد که رابطه‌ی تنگاتنگی با دیگر وظایف دارد و ابزاری جهت سنجش میزان تحقق اهداف و بهبود عملکرد می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) می‌باشد. این پژوهش به جهت هدف و جهت گیری کلی جزو پژوهش‌های کاربردی و مبنای آن، از دسته پژوهش‌های کیفی از نوع اکتشافی می­باشد. روش تحقیق این پژوهش روش گرندد تئوری می‌باشد که محقق در اولین گام از طریق مطالعه، مشاهده وهمچنین مصاحبه با 10 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت ساپکو اطلاعات را جمع‌آوری کرده و  و در دومین گام با در اختیار قراردادن مدل به خبرگان و مدیران، پایایی و روایی  آن را سنجیده است. مدل استخراج‌شده 3 شاخص کلی دارد که هر یک از این شاخص‌ها دارای زیرمجموعه‌های متعدد هستند. شاخص‌های اصلی شامل شاخص‌های رفتاری، شاخص‌های مهارتی و شاخص‌های عملکردی هستند.

 

 

آدرس کوتاه :