مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- صنعتی: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین استراتژی­های زنجیره تامین سبز پایدار با به­کارگیری روش­های SWARA و SD

ارشد- صنعتی: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین استراتژی­های زنجیره تامین سبز پایدار با به­کارگیری روش­های SWARA و SD


عنوان رساله/پایان نامه

شناسایی  و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین استراتژی­های زنجیره تامین سبز پایدار با به­کارگیری روش­های SWARA و SD

نام دانشجو

مهدیه دوستی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت صنعتی-تولید

استاد راهنمای اول

دکتر منصور مومنی

استاد مشاور اول

دکتر مهناز حسین زاده

استاد داور اول

دکتر عموزاد

استاد داور دوم

دکتر هندیجانی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یک شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1397/11/28

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا (ع) - کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

فعالیت¬های کارخانه¬ها، شرکت¬ها و تامین¬کنندگان می¬تواند بر محیط زیست تاثیرهای مخربی را به همراه داشته باشد. به همین منظور سازمان¬ها بایستی راهکارهایی را در قالب استراتژی¬ها و سیاست-هایی جهت کاهش تاثیرهای زیست محیطی فعالیت¬های مرتبط با زنجیره تامین اتخاذ نمایند که با توجه به ملاحظات زیست محیطی در کشورها، زنجیره تامین سبز دارای اهمیت است. در این پایان نامه با توجه به ضرورت توجه زنجیره تامین سبز در داخل کشور، عوامل موثر بر انتخاب استراتژی زنجیره تامین سبز در یک شرکت پیمانکاری صنعت نفت با توجه به ماموریت¬ها و خدمات این شرکت، شناسایی و اولویت بندی می¬شود. عوامل در سه بعد توسعه پایدار شامل ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شناسایی و برای وزن¬دهی معیارها، از روش سوارا و انحراف معیار استفاده می¬شود، در مرحله آخر به¬منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش¬، آزمون ویلکاکسون انجام می¬شود. در نهایت با توجه به محاسبات به¬عمل آمده از اوزان و تفاوت اندک موجود بین Sig  بدست امده و درصد خطای 05/0 حاصل از روش ویلکاکسون، جهت رتبه¬بندی معیارها از میانگین وزن¬های حاصل از دو روش استفاده می¬شود.

 

آدرس کوتاه :