مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: سنجش میزان آمادگی شرکت‌‌های صنعت خودرو برای ورود به دوره چهارم انقلاب صنعتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

ارشد: سنجش میزان آمادگی شرکت‌‌های صنعت خودرو برای ورود به دوره چهارم انقلاب صنعتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)


عنوان رساله/پایان نامه

سنجش میزان آمادگی شرکت‌‌های صنعت خودرو برای ورود به دوره چهارم انقلاب صنعتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

نام دانشجو

فاطمه منشی زاده

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

استاد راهنمای اول

دکتر محمدرضا صادقی مقدم

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر حسین صفری

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمدرضا تقی زاده

استاد داور دوم

دکتر رضا زعفریان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

11/6/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14

مکان (ساختمان و کلاس)

301

چکیده رساله/پایان‌نامه

با توسعه فناوریها، مفهوم نسل چهارم انقلاب صنعتی برای اولین بار در نمایشگاه هانوفر آلمان در سال 2011 مطرح شد. فناوریهای مورد استفاده در انقلاب صنعتی چهارم، باعث ظهور فرصتهای جدیدی میشوند. در حال حاضر با توجه به پیشبینیهای انجامشده توسط کارشناسان جهانی، این انقلاب از سال 2015 میلادی شروع و در سال 2030 میلادی به نقطه اوج خود خواهد رسید. پس از معرفی انقلاب چهارم صنعتی،‌ محققان شاخص‌های جدیدی را برای ارزیابی آمادگی برای ورود به آن بررسی و توسعه داده‌اند. ارزیابی آمادگی برای ورود به انقلاب چهارم صنعتی،‌ یک فرایند ارزیابی برای شاخص‌ها جهت ارزیابی بلوغ یا آمادگی فناوری‌ها و زیرساخت‌ها است. در انقلاب چهارم صنعتی، سازمان‌ها با چالش‌های متعددی مانند غنی کردن ساختار سازمانی مواجه هستند.

کشور ما از انقلابهای صنعتی اول تا کنون نتوانسته است به خوبی برای رشد و توسعه خود استفاده کند اما در حال حاضر با برنامهریزی و بهرهگیری از ترکیب بسیاری از فناوریهای جدید که میتوانند منجر به فرصتهای جدید و کاربردی در سیستمهای تولید شوند، می‌تواند به رشد و توسعه قابل ملاحظهای دست یابد تا جایی که شرکتها و کارخانهها با بهرهگیری از مفهوم نو ظهور و فناوریهای نسل چهارم انقلاب صنعتی میتوانند به الگوهای تجاری جدید دست یابند و نظامهای تولید، مصرف، حمل و نقل و توزیع خود را تغییر شکل دهند که در نهایت منجر به کاهش هزینههای تولید محصولات، انعطاف‌‌پذیری در تولید همراه با سفارشی سازی با هزینه معقول میشود. تحقیق حاضر به بررسی میزان آمادگی شرکتهای صنعت خودرو جهت ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی میپردازد. به منظور سنجش میزان آمادگی جهت ورود به نسل چهارم انقلاب صنعتی، مدلی با سه بعد عملیاتی، سازمانی و تکنولوژی با 16 شاخص ارائه شد. جامعه آماری این تحقیق گروه خودروسازی سایپا است. اطلاعات جمع‌آوری شده از خبرگان در شرکت سایپا و خبرگان دانشگاهی با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی (FCM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ و سناریوهایی، شبیه‌سازی شده‌است. در نهایت شرکت‌های صنعت خودرو به میزان 37 درصد، برای ورود به انقلاب چهارم صنعتی آمادگی دارند. 

 

آدرس کوتاه :