مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- رفتار سازمانی: شناسایی شاخص های رزیابی عملکرد بودجه ای دولت در حوزه فرهنگ و هنر، مطالعه موردی: موسیقی سنتی

ارشد- رفتار سازمانی: شناسایی شاخص های رزیابی عملکرد بودجه ای دولت در حوزه فرهنگ و هنر، مطالعه موردی: موسیقی سنتی


عنوان رساله/پایان نامه

شناسایی شاخص های رزیابی عملکرد بودجه ای دولت در حوزه فرهنگ و هنر، مطالعه موردی: موسیقی سنتی

نام دانشجو

مریم عرفانی یکتا

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت رفتار سازمانی

استاد راهنمای اول

دکتر علی اصغر پورعزت

استاد مشاور اول

دکتر عباس نرگسیان

استاد داور اول

دکتر مجتبی امیری

استاد داور دوم

دکتر غلامرضا نیکوکار

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

28/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

17:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی کلاس 7

چکیده رساله/پایان‌نامه

یکی از ویژگی‏های مجزا کننده بخش دولتی از مدیریت بخش خصوصی ابهام هدف‏ها در بخش دولتی میباشد. در بخش خصوصی حداقل در تئوری، سود به عنوان آزمون نهایی عمل مینماید اما در بخش دولتی هیچ‏گونه شاخص واضحی وجود ندارد؛ بلکه به جای آن چندگانگی و تنوع هدف‏ها حاکم بوده و این هدف‏ها به صورت مبهم و غیرقابل اندازه‏گیری هستند. در نتیجه عملکرد موضوع اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل‏های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‏گیری عملکرد نباشد، مشکل است (اسکندری و همکاران، 1393: 2). عملکرد دولت‏ها نیز اگر مورد ارزیابی قرار نگیرد، امکان فهم سمت و سوی راه طی شده از میان میرود؛ در نتیجه ممکن است دولت راه خطا را در پیش گرفته و از مسیر پیشرفت و تعالی باز بماند. عملکرد بودجه‏ای یکی از راه‏های ارزیابی عملکرد دولت‏هاست که برای محقق کردن آن لازم است شاخص‏های مطلوب و کارآمد تعریف شود، تا ضمن ارزشیابی عملکرد، بتواند راه پیشرفت را روشن کرده و سازمان‏های دولتی را به سرمنزل مقصود هدایت نماید.

 

آدرس کوتاه :