مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- دولتی: بررسی تاثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: بانک رفاه شهر تهران)

ارشد- دولتی: بررسی تاثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش (مورد مطالعه: بانک رفاه شهر تهران)


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش(مورد مطالعه: بانک رفاه شهر تهران)

نام دانشجو

مریم امیری

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت دولتی

استاد راهنمای اول

دکتر مجتبی امیری

استاد مشاور اول

دکتر عباس نرگسیان

استاد داور اول

دکتر غلامرضا طالقانی

استاد داور دوم

دکتر علی فرهی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

30/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

9:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی، کلاس 5

چکیده رساله/پایان‌نامه

در دهه های اخیر تغییرات چشمگیر در فضای کسب و کار تمرکز سازمان ها را از دارایی های ملموس به سوی دارایی های ناملموس معطوف کرده است که در این میان دانش از برجسته ترین این دارایی ها محسوب می شود. رقابت شدید جهانی، تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش تقاضای مشتریان سازمان ها را وادار به جست و جوی مزیت رقابتی پایدار نموده است. تحت این شرایط سازمان ها تلاش می کنند. تا از طریق دانش، خود را از سایر سازمان ها متمایز نمایند. به منظور رقابت در کسب و کار، شرکت ها باید اطمینان حاصل کنند که دانش در سازمان ایجاد و منتقل شده و به اشتراک گذاشته می شود که به منظور گسترش این امر، فرهنگ سازمانی نقش مهمی را ایفا می کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در بانک رفاه شهر تهران می باشد.تحقیق حاضر از نظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشگاهی) از نوع همبستگی قرار می گیرد و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد.

 

آدرس کوتاه :