مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بررسی نقش امرونهی در فرهنگ سازمانی در پرتو آیات قرآن کریم- ۲۹ بهمن

ارشد- بررسی نقش امرونهی در فرهنگ سازمانی در پرتو آیات قرآن کریم- ۲۹ بهمن


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی نقش امرونهی در فرهنگ سازمانی در پرتو آیات قرآن کریم

نام دانشجو

امیرحسین شاددل

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت تحول

استاد راهنمای اول

آقای دکتر محمدسعید تسلیمی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

آقای دکتر محمدعلی لسانی فشارکی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

آقای دکتر مجتبی امیری

استاد داور دوم

آقای دکتر سیدمهدی شریفی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

1398-11-29

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان شمالی - کلاس شماره 7

چکیده رساله/پایان‌نامه

   امرونهی در سازمان ابزاری برای راهبری آن توسط مدیران و رهبران است که تعیین سازوکار آن، حساسیّت‌هایی به دنبال دارد. پژوهش حاضر با بررسی 1138 آیه در 46 سوره از قرآن کریم که در آن ها کلیدواژۀ امرونهی یا مشتقّات مرتبط با آن ها به کار رفته است، درصدد تعیین مؤلفه های نظام کارآمد و اثربخش امرونهی می‌باشد.

 

آدرس کوتاه :