مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی میزان تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر روی تمایل به ترک کارکنان

ارشد: بررسی میزان تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر روی تمایل به ترک کارکنان


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی میزان تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر روی تمایل به ترک کارکنان

نام دانشجو

مهدی غلامی

مقطع تحصیلی

ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت کسب و کار - MBA

استاد راهنمای اول

دکتر عباس نرگسیان

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سارا بانکی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر فرشته امین

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

02/07/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11:00

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

در مدیریت استراتژیک سازمان ها بدنبال کسب مزیت رقابتی در صنعت خود هستند. یکی از دیدگاه های مهمی که در این حوزه برای کسب مزیت رقابتی پایدار به سازمان ها کمک رسانده است دیدگاه مبتنی بر منابع است. این دیدگاه می گوید منابع با ارزش، کمیاب، غیر قابل تقلید و سازماندهی شده در کسب مزیت رقابتی پایدار نقش بسیار مهمی دارند. سرمایه های انسانی سازمان یکی از این منابع مهم برای کسب مزیت رقابتی پایدار هستند. هدف اصلی این تحقیق بررسی  میزان تاثیر سیستم های کاری با عملکرد بالا بر تمایل به ترک کارکنان در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار می باشد. مدل مفهومی ما از مدل کمپل توسعه یافته است. متغیر های اصلی این پژوهش عوامل سیستم های کاری با عملکرد بالا، جذابیت کارفرما، جایگیری شغلی و تمایل به ترک کارکنان میباشد. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت آن از نوع توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل 875 نفر از کارکنان شرکت های حاضر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران و نمونه شامل 267 نفر است که این تعداد از طریق فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه است. هشت فرضیه برای این پژوهش مطرح گردیده است و برای تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel همبستگی میان متغیرهای تحقیق و مدلسازی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت و نتایج پژوهش نشان داد که عوامل سیستم های کاری با عملکرد بالا با میانجی گری متغیرهای جایگیری شغلی و جذابیت کارفرما تاثیر منفی و معناداری بر تمایل به ترک کارکنان شرکت های حاضر در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران دارد.

 

آدرس کوتاه :