مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران برای اکوکمپ ها

ارشد- بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران برای اکوکمپ ها


عنوان رساله/پایان نامه

 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت گردشگران برای اکوکمپ ها

نام دانشجو

 هستی شادمانی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت جهانگردی ( بازاریابی)

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر طهمورث حسنقلی پور

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمدعلی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر عباسیان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

18/4/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15:30

مکان (ساختمان و کلاس)

دانشکده مدیریت، ساختمان امام رضا، کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

با اهمیت روز افزون مسائل زیست محیطی در چند دهه اخیر، تلاش همه جوامع در سراسر دنیا  دستیابی به توسعه پایدار است. از این رو اخیراً تلاش و اقدامات زیادی جهت کاهش آثار مخرب زیست محیطی صنعت گردشگری به عنوان صنعت کلیدی در توسعه جوامع صورت گرفته است و در راستای آن مفهوم گردشگری سبز و پایدار مطرح شده است؛  اقامتگاه های سبز مانند اکوکمپ ها یکی از عوامل کلیدی در گردشگری دوستدار محیط زیست به حساب می آیند که برای توسعه و رشد آن ها مشارکت همزمان عرضه کنندگان و گردشگران  در این حوزه حیاتی است . در این راستا، هدف پژوهش حاضر در حوزه گردشگری پایدار با تمرکز بر اکوکمپ ها، بررسی سمت تقاضا در گردشگری سبز و بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت برای اکوکمپ ها نظیر متغیر های مربوط به مشخصات سفر و متغیرهای درجه هوش زیست محیطی افراد ( نگرش زیست محیطی، دانش زیست محیطی و رفتار سبز ) بر میزان WTP در این حوزه است. همچنین اثر تعدیل کنندگی متغیرتجربه افراد شامل تجربه سفر سبز و تجربه اقامت سبز، بر روی روابط متغیر های درجه هوش زیست محیطی افراد بر میزان تمایل به پرداخت آن ها برای اکوکمپ ها مورد بررسی قرار گرفته است.  جامعه آماری این پژوهش گردشگران داخلی عضو گروه های گردشگری در شبکه های اجتماعی بوده ونمونه آماری شامل افراد عضو 12 گروه ه گردشگری در شبکه های اجتماعی بوده است و از روش نمونه گیری دو  مرحله ای در دسترس و تصادفی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه آنلاین بوده است که جمعاً 210 پرسشنامه صحیح گردآوری شد وبرای آزمون فرضیات و تعیین برازش مدل مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده نمودیم. نتایج تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش بیانگر وجود اثر معنادار متغیر های گروه سفر، میزان بودجه هر سفر و هر سه متغیر درجه هوش زیست محیطی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای اکوکمپ ها در ایران است . همچنین نتایج نشان داد که تجربه سفر افراد اثر هر سه متغیر درجه هوش زیست محیطی بر تمایل به  پرداخت را تعدیل می کند ولی متغیر تجربه اقامت سبز گردشگران  اثر نگرش بر میزان WTP را تعدیل  نمی نماید. همچنین بررسی متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که تفاوت معناداری در بین گروه های مختلف هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی در ارتباط با میزان تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اکوکمپ ها در ایران  وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری پایدار، اکوکمپ، تمایل به پرداخت ،دانش زیست محیطی، نگرش زیست محیطی ، رفتار زیست محیطی.

 

 

آدرس کوتاه :