مشروح خبر یا مطلب:

« بازگشت

ارشد: بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف - دوشنبه 7 بهمن ماه

ارشد: بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف - دوشنبه 7 بهمن ماه


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی رابطه بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر در میان دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

 

نام دانشجو

مرضیه حسنی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی – گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

استاد راهنمای اول

دکتر مریم صراف زاده

استاد مشاور اول

دکتر سپیده فهیمی فر

استاد داور اول

دکتر فاطمه فهیم نیا

استاد داور دوم

دکتر امیررضا اصنافی

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

07/11/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14

مکان (ساختمان و کلاس)

 

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف پژوهش حاضر، شناسایی ارتباط بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر دانشجویان ­بود. سواد دیجیتالی به مجموعه ای از توانایی های مورد نیاز برای استفاده مؤثر از فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی  در یک جامعه دانشی و با هدف ارتباط، همکاری و حمایت اطلاق می­گردد. یادگیری خودراهبر، فرایندی است که در آن افراد اقدام به شناسایی نیازهای یادگیری خود و اجرای راهبردهای مناسب یادگیری می­کنند. ابعاد آن عبارتند از خود مدیریتی، خودکنترلی و رغبت یادگیری.  این پژوهش از منظر هدف از نوع کاربردی و از حیث روش جمع­آوری داده ها در زمره پژوهش­های توصیفی از نوع پیمایشی- نظرسنجی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف می­باشند. این دانشگاه 13 دانشکده دارد و با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای از هر دانشکده 30 دانشجو به طور تصادفی (در مجموع390 نفر) به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. پژوهشگر به منظور سنجش سطح سواد دیجیتالی دانشجویان و یادگیری خودراهبر آنها به­ترتیب از پرسشنامه­های محقق­ساخته و استاندارد استفاده کرد. داده­های حاصل از تکمیل پرسشنامه ها توسط دانشجویان، به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون یو من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتیجه پژوهش مشخص کرد که بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر دانشجویان و تمامی ابعاد آن، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین جنسیت دانشجویان و دانشکده محل تحصیل ارتباطی با سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر آنها ندارد ولی بین سطح سواد دیجیتالی و یادگیری خودراهبر دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف، تفاوت معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‏ها:

سواد دیجیتالی، یادگیری خودراهبر، خود مدیریتی، خودکنترلی و رغبت یادگیری، دانشجویان، دانشگاه صنعتی شریف


 

 

 

آدرس کوتاه :