مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی توسعه شخصی کوله‌گردهای ایرانی (مطالعه موردی: جزیره هرمز)

ارشد: بررسی توسعه شخصی کوله‌گردهای ایرانی (مطالعه موردی: جزیره هرمز)


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی توسعه شخصی کوله‌گردهای ایرانی (مطالعه موردی: جزیره هرمز)

نام دانشجو

محمد سعید دانشمندی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت جهانگردی

استاد راهنمای اول

دکتر حسنقلی‌پور

استاد مشاور اول

 

استاد داور اول

دکتر نظری

استاد داور دوم

دکتر امیری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

24/6/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

13:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان جنوبی، کلاس 23

چکیده رساله/پایان‌نامه

کوله‌گردی گونه‌ای از گردشگری است که با مشخصاتی چون جوان بودن گردشگران، استفاده از اقامتگاه‌های مقرون‌بصرفه، تاکید بر ملاقات با دیگر مسافران، استقلال، انعطاف‌پذیری برنامه سفر، مدت سفر بیشتر از یک تعطیلات کوتاه و تمرکز بر فعالیت‌های مشارکتی و غیررسمی تعریف می‌شود. این شاخه از گردشگری از منظرهای مختلفی مانند انگیزه، بخش‌بندی بازار، یادگیری، مخارج، ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و غیره مورد مطالعه پژوهشگران بین‌المللی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، پژوهش‌هایی پیرامون توسعه شخصی کوله‌گردها صورت گرفته تا تغییرات ادراک‌شده توسط کوله‌گردها را در حین و پس از سفرهایشان مورد بررسی قرار دهد. یکی از ابزارهای اختصاصی سنجش چنین تغییراتی مقیاس «توسعه شخصی کوله‌گردها» (BPD) بوده که شامل 5 مولفه قابلیت، احساس، مهارت، جهان‌بینی و خودآگاهی می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی توسعه شخصی در میان کوله‌گردهای ایرانی با استفاده از مقیاس BPD است. این تحقیق از نوع کمّی و توصیفی-پیمایشی با اهداف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کوله‌گردهای ایرانی بوده و نمونه آماری از میان کوله‌گردهای ورودی به جزیره هرمز در زمستان 1397 انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس بوده و برای گردآوری داده از پرسشنامه‌ لیکرت هفت‌تایی با سوالات جمعیت‌شناختی و گویه‌های مقیاس BPD استفاده شد. معیار انتخاب کوله‌گرد کسانی بودند که از کوله‌پشتی به عنوان توشه سفر خود استفاده می‌کردند و آماده همکاری بصورت داوطلبانه بودند (101=n). در تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و آزمون‌های آماری دوجمله‌ای و تی تک‌نمونه‌ای استفاده شد (0.05p). یافته‌های پژوهش نشان داد که توسعه شخصی در میان کوله‌گردهای ایرانی در تمامی پنج مولفه بهبود معنی‌داری یافته است. همچنین، تفاوت معنی‌دار در اولویت‌بندی مولفه‌های پنج‌گانه توسعه شخصی مشاهده گردید. یافته‌های مذکور می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های لازم برای گردشگری کوله‌گردی در ایران قرار گیرد.

 

آدرس کوتاه :