مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانه‏های عمومی بر اساس  مدل کانو (تحلیل (IPA، مورد مطالعه:کتابخانه‏های عمومی قائمشهر

ارشد: بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانه‏های عمومی بر اساس  مدل کانو (تحلیل (IPA، مورد مطالعه:کتابخانه‏های عمومی قائمشهر


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر میزان رضایت کاربران کتابخانه‏های عمومی بر اساس  مدل کانو

(تحلیل (IPA، مورد مطالعه:کتابخانه‏های عمومی قائمشهر

 

نام دانشجو

اکرم تقی پور(ایوکی)

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی

استاد راهنمای اول

محمدرضا اسماعیلی

استاد مشاور اول

محمد خندان

استاد داور اول

فاطمه ثقفی

استاد داور دوم

سپیده فهیمی فر

روز دفاع

چهارشنبه

تاریخ دفاع

27/6/98

ساعت دفاع

8صبح

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس شماره 301ساختمان امام رضا                             

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات کتابخانه­های عمومی شهرستان قائمشهر از دیدگاه کاربران کتابخانه می­باشد. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها توصیفی- پیمایشی است.و ابزار گردآوری اطلاعات  پرسشنامه کیفیت خدمات لیب کوآل و رضایتمندی کاربران استفاده شده است. طبق اعلام واحد آمار کتابخانه تعداد اعضا کل کتابخانه­های عمومی قائمشهر  17174 نفر می باشد در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده ‌شده است از آنجا که تعداد کتابخانه­های مورد بررسی 5 واحد بوده با توجه به فرمول کوکران،حجم نمونه 55./. :e تعیین گردید. با این حساب 500 پرسشنامه توزیع کردیم درنهایت 300پرسشنامه در کتابخانه­های نام برده پخش شد .جامعه آماری با استفاده از آزمون آماری و نیز فرمول تبدیل طیف لیکرت به مدل کانو و نیز فرمول­های تأثیر عملکرد نامتقارن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کلی نشان داد یافته­های پژوهش  به طور کلی بیانگر مطلوبیت مولفه تاثیر خدمات و کنترل اطلاعات است و فضا و مکان کتابخانه در سطح نسبتا مطلوب می باشد. رضایت­ کلی مراجعان از کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان قائمشهر در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. برای سه گویه رضایت در سطح مطلوب و برای سه گویه رضایت در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد. رتبه­بندی مؤلفه‌های متغیر کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان قائم شهر معنادار است. مؤلفه تأثیر خدمات کتابخانه در رتبه اول و مؤلفه‌های مکان کتابخانه و کنترل اطلاعات در رتبه­های بعدی قرار دارند. سه متغیر تأثیر خدمات، مکان کتابخانه و خدمات کتابخانه توانست متغیر وابسته رضایت مراجعه‌کنندگان را به میزان 43 درصد پیش بینی و تبیین کند. ویژگی و مؤلفه تأثیر خدمات جزء گروه خدمات انگیزشی با عملکرد بالا می­باشد مؤلفۀ کنترل اطلاعات جزء گروه خدمات انگیزشی و دارای عملکرد پایین است مؤلفه‌های مکان کتابخانه جزء گروه خدمات عملکردی است

واژه‌های کلیدی:کیفیت خدمات ، رضایت کاربران ، مدل کانو، تحلیل IPA

 

آدرس کوتاه :