مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بررسی تأثیر قابلیت کمّی سازی ارزش بر عملکرد شرکت ها صنعتی

ارشد- بررسی تأثیر قابلیت کمّی سازی ارزش بر عملکرد شرکت ها صنعتی


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تأثیر قابلیت کمّی سازی ارزش بر عملکرد شرکت ها صنعتی

نام دانشجو

سید جواد هاشمیان

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی بین الملل

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد داور دوم

دکتر عزت الله عباسیان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

24/02/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان الغدیر کلاس 32

چکیده رساله/پایان‌نامه

اگر چه خلق و ارائه ارزش برای مشتری یک عامل مهم در موفقیت  شرکت در محیط رقابتی و دستیابی به مزیت رقابتی است اما شناخت اندکی در رابطه مفهوم ارزش برای مشتری و کمّی سازی ارزش وجود دارد. از طریق این پژوهش به دنبال آن هستیم تا تأثیر قابلیت کمّی سازی ارزش بر عملکرد شرکتها در بازار صنعتی را بررسی کنیم.

در ابتدا ادبیات موجود در رابطه با ارزش برای مشتری را مرور کرده و ویژگی­ها، ابعاد و عناصری که رویکردهای مختلف برای آن در نظر گرفته­اند را بررسی می­کنیم. در ادامه کمّی سازی ارزش، فروش بر مبنای ارزش و قیمت گذاری بر مبنای ارزش را مورد بررسی قرار می­دهیم.

در این تحقیق مفهومی سازی از ارزش برای مشتری که آن را به عنوان اختلاف بین آنچه که بدست می آید و انچه که از دست می­دهیم می­داند، مبنا قرار می­دهیم و کمّی سازی ارزش را به عنوان ترجمه مزیت رقابتی به منافع پولی برای مشتری در نظر می­گیریم. سازه­ی ارزش ارائه شده و فرایند کمّی سازی توصیف شده در این پژوهش می­تواند مدیران را از طریق ارائه ایده­­ها و دستور العمل هائی برای طراحی و توسعه فرآیند کمّی سازی و ابزار ها در عمل پشتیبانی نماید

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که ریسک پذیری و خلاقیت، فروش مشتری محور، سبک سوال پرسیدن و خود کارآمدی تأثیر مثبت و معناداری بر روی قابلیت کمّی سازی ارزش دارند. پویائی بازار به عنوان  متغیر تعدیلگر بر رابطه­ی بین قابلیت کمّی سازی ارزش با عملکرد نیروهای فروش و نیز رابطه­ی قابلیت کمّی سازی با عملکرد نسبی شرکت تأثیر معناداری ندارد اما به عنوان متغییری مستقل بر عملکرد نیروهای فروش تأثیر منفی و معناداری دارد. از طرف دیگر، متغیر مزیت نسبی کالا به عنوان متغیری تعدیلگر بر رابطه­ی بین قابلیت کمّی سازی ارزش با عملکرد نیروهای فروش و عملکرد نسبی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد، اما به عنوان متغیر مستقل بر عملکر نیروهای فروش و عملکرد نسبی شرکت تأثیر معناداری نخواهد داشت.

 

 

آدرس کوتاه :