مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی تاثیر عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و وجود ضعف در کنترل­های داخلی بر حق­الزحمه حسابرسی

ارشد: بررسی تاثیر عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و وجود ضعف در کنترل­های داخلی بر حق­الزحمه حسابرسی


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و وجود ضعف در کنترل­های داخلی بر حق­الزحمه حسابرسی

نام دانشجو

علی محمدی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

حسابداری گرایش حسابرسی

استاد راهنمای اول

دکتر علی ابراهیمی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر آرش تحریری

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر ساسان مهرانی

استاد داور دوم

دکتر حامد عمرانی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

31/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا(ع) کلاس 401

چکیده رساله/پایان‌نامه

پولشویی یک مشکل جهانی است و اثرهای مخربی بر اقتصاد جامعه وارد می­کند که از جمله می­توان به تحریف­های اقتصادی، بی ثباتی واحد پولی، آسیب پذیری سیستم مالی، افزایش فساد و بی ثباتی اقتصادی اجتماعی اشاره کرد. وجود ضعف در کنترل­های داخلی نیز موجب وقوع سو­استفاده و تقلب در یک شرکت می­شود و همچنین بر گزارش حسابرس مستقل تاثیر می¬گذارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و وجود ضعف درکنترل­های داخلی بر حق­الزحمه حسابرسی است. در این پژوهش از دو مدل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. متغیرهای اصلی پژوهش نیز، عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی، ضعف در کنترل­های داخلی و حق­الزحمه حسابرسی است. نمونه آماری پژوهش را 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1392 تا پایان سال1396 تشکیل می­دهد. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که ارتباط مثبت و معناداری بین عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی و حق­الزحمه حسابرسی وجود دارد. یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهد که ارتباط معناداری بین وجود ضعف در کنترل­های داخلی و حق­الزحمه حسابرسی وجود ندارد. همچنین در بررسی همزمان 5 نوع ضعف، نتایج حاصل حاکی از ارتباط مثبت ضعف نوع اول (ضعف در محیط کنترلی) و ارتباط منفی ضعف نوع دوم (ارزیابی ریسک) بر حق­الزحمه حسابرسی است و در بررسی جداگانۀ انواع ضعف­های موجود در سیستم کنترل داخلی، نتایج ارتباط منفی معناداری را بین ضعف در ارزیابی ریسک با حق­الزحمۀ حسابرسی نشان می-دهد. به عبارتی می­توان اظهار داشت که اغلب حسابرسی­ها مبتنی بر سیستم کنترل داخلی انجام نمی­گیرد.

 

آدرس کوتاه :