مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از فرایند ارزیابی عملکرد بر اشتیاق شغلی کارکنان ستاد مرکزی بانک ملی ایران

ارشد- بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از فرایند ارزیابی عملکرد بر اشتیاق شغلی کارکنان ستاد مرکزی بانک ملی ایران


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از فرایند ارزیابی عملکرد بر اشتیاق شغلی کارکنان ستاد مرکزی بانک ملی ایران

نام دانشجو

ناهید مقدسی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

استاد راهنمای اول

دکتر محمدعلی شاه حسینی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر آرین قلی پور

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر ندا محمد اسماعیلی

استاد داور دوم

دکتر مجید مختاریان پور

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

22 / 2 / 1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

15

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

فرایند ارزیابی عملکرد عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار بر کلیه تصمیمات حیاتی در رابطه با تمامی اقدامات وخروجیهای متنوع منابع انسانی است. این فرایند مستلزم یک برنامه فرهنگ سازی قوی و گسترده می‌باشد که در نتیجه آن، عملکرد کارکنان صرفا برمبنای شاخص های عینی و میزان تحقق اهداف ارزیابی و از دخیل کردن مسائل شخصی، خطاهای ادراکی و ارزیابی های ذهنی اجتناب گردد. از آنجا که نظام ارزیابی عملکرد بانک ملی مطابق با آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی تدوین شده، می تواند منجر به بروز چنین خطاهایی توسط ارزیابان و در نتیجه ادراک ارزیابی غیر منصفانه و غیر واقعی در کارکنان گردد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدالت ادراک شده از فرایند ارزیابی عملکرد بر اشتیاق شغلی کارکنان ستاد مرکزی بانک ملی ایران میباشد. نتایج این پژوهش می تواند به سنجش وضعیت موجود سازه های عدالت ادراک شده از ارزیابی عملکرد و ابعاد آن و نیز سطح اشتیاق شغلی کارکنان و همچنین به بازطراحی و اجرای بهتر سیستم ارزیابی عملکرد یاری رساند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ستاد مرکزی بانک ملی ایران می باشد که از میان آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 270 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش به لحاظ نوع توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. در پژوهش حاضر جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه17 گویه‌ای اشتیاق شغلی شافلی و همکاران(2002) و پرسشنامه 36 گویه‌ای عدالت ادراک شده از ارزیابی عملکرد ثرستون(2001)، و برای تحلیل و آزمون فرضیات از هر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این پژوهش جهت آزمون نرمال بودن توزیع داده ها نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون شاپیرو-ویک استفاده گردید. همچنین برای بررسی روابط میان متغیرها و تعین معنی داری این روابط، از روش مدل سازی معادلات ساختاری، و به دلیل غیر نرمال بودن توزیع داده‌ها از نرم افزار PLS8  و آزمون های ضرایب مسیر و ضرایب t معناداری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میان عدالت ادراک شده از ارزیابی عملکرد و اشتیاق شغلی کارکنان و همچنین میان عدالت رویه‌ای ادراک شده از ارزیابی عملکرد و اشتیاق شغلی کارکنان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و جود ارتباط میان عدالت توزیعی، اطلاعاتی و بین‌فردی ادراک شده از ارزیابی عملکرد و اشتیاق شغلی کارکنان تایید نشد.

 

 

آدرس کوتاه :