مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی کتابخانه های عمومی بر بازگشت منابع

ارشد: بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی کتابخانه های عمومی بر بازگشت منابع


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی کتابخانه های عمومی بر بازگشت منابع

نام دانشجو

مریم بابازاده

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی- گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

استاد راهنمای اول

دکتر مریم صراف زاده

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر نادر نقشینه

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر مریم ناخدا

استاد داور دوم

دکتر نجمه سالمی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

27/06/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

14

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا(ع)- کلاس 401

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر جریمه دیرکرد منابع امانی کتابخانههای عمومی بر بازگشت منابع میپردازد.

روششناسی: روش بکار برده شده در این پژوهش، پیمایشی توصیفی است. اعضای کتابخانههای عمومی شهرستان کرج که شامل 41400 کاربر( تا پایان سال 97) هستند، تشکیل دهنده جامعه آماری این پژوهش می‌باشند که از این میان 381 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند. داده های مورد نیاز به کمک پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای اکسل و مینیتب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها: با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها، مشخص شد که کاربران کتابخانه‌های عمومی با جریمه موافق بودند و آن را  بر بازگشت بهنگام منابع کتابخانه موثر می‌دانند. به طوری که  می‌تواند بعنوان عامل مهمی در بازگشت به موقع منابع به کتابخانه در نظر گرفته شود، اما بر تمدید عضویت کاربران تأثیری منفی نداشته است.

اصالت/ ارزش: هیچ پژوهشی در ایران با موضوع جریمه دیرکرد منابع امانی کتابخانه‌ها تاکنون انجام نشده است. پژوهش‌های خارج از کشور به ابعاد مثبت و منفی جریمه پرداخته و جایگزینهایی برای آن پیشنهاد کرده‌اند. با توجه به این که در حال حاضر، جریمه، مکانیسم اصلی اطمینان حاصل کردن از بازگشت منابع در کتابخانه‌های عمومی ایران است، لازم بود ابعاد آن بررسی شود.

کلیدواژهها: کتابخانههای عمومی، جریمه دیرکرد، بازگشت منابع، تمدید عضویت، مشوق

 

 

 

آدرس کوتاه :