مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بررسی تأثیر ابعاد و ادراکات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ادراک منصفانه بودن قیمت مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های زنجیره­ای شهر تهران

ارشد- بررسی تأثیر ابعاد و ادراکات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ادراک منصفانه بودن قیمت مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های زنجیره­ای شهر تهران


 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

 

بررسی تأثیر ابعاد و ادراکات مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ادراک منصفانه بودن قیمت مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های زنجیره­ای شهر تهران

 

نام دانشجو

محیا علیزاده

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی/ گرایش استراتژیک

استاد راهنمای اول

دکتر محسن نظری

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر محمد علی شاه حسینی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر منوچهر انصاری

استاد داور دوم

دکتر سعید عربلو

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

سه شنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

8/5/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16:15

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا، کلاس 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر ادراک منصفانه بودن قیمت در فروشگاه‌های زنجیره¬ای شهر تهران و هم‌چنین بررسی تأثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی بر قصد خرید از طریق متغیرهای میانجی اعتماد و ادراک منصفانه بودن قیمت است. نوآوری پژوهش حاضر در بررسی تأثیر هریک از ادراکات مسئولیت اجتماعی به‌صورت جداگانه است و این به فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمک می‌کند تا متوجه شوند دقیقاً کدام بُعد از اقدامات مسئولیت اجتماعی، تمایل به خرید را در افراد ایجاد می‌کند، افراد، برای کدام دسته از این اقدامات، حاضر به جبران هزینه‌های شرکت هستند و کدام نوع از این ادراکات، باعث افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان می‌شود. متغیرهای مستقل، ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی هرم کارول (ادراک اقتصادی، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه)، متغیرهای میانجی ادراک منصفانه بودن قیمت و اعتماد مشتریان و متغیر وابسته، قصد خرید است. این مطالعه از نوع توصیفی است و جامعه‌ی موردنظر شامل تمامی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر تهران هست. نمونه‌گیری به روش در دسترس و شامل مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهر تهران است. روش جمع‌آوری داده‌ها پیمایشی و از طریق پرسشنامه است. پژوهش حاضر، کمی است و تکنیک تحلیل داده‌ها، مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم‌افزار PLS است. با توجه به نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، دو ادراک قانونی و بشردوستانه، بر ادراک منصفانه بودن قیمت، تأثیر مثبت و ادراک اقتصادی، تأثیر معکوس دارد. ادراک اخلاقی نیز بر ادراک منصفانه بودن قیمت بی‌تأثیر است. هم‌چنین به‌جز ادراک اقتصادی، سه ادراک دیگر (قانونی، اخلاقی، بشردوستانه) همه بر اعتماد تأثیر مثبتی دارند اما ادراک اقتصادی بر اعتماد مصرف‌کنندگان، بی‌تأثیر است. به‌علاوه، ادراکات مسئولیت اجتماعی، از طریق متغیرهای میانجی قیمت و اعتماد، بر قصد خرید مؤثرند و به‌جز ادراک اخلاقی، بقیه، به‌صورت مستقیم نمی‌توانند باعث قصد خرید افراد شوند. اهمیت ادراکات مصرف‌کنندگان نیز به ترتیب اقتصادی، قانونی، بشردوستانه و سپس اخلاقی بود که در بالای هرم، با ترتیب کارول برای ادراکات بشردوستانه و اخلاقی، متفاوت است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای با استفاده از این نتایج، می‌توانند سیاست‌های مسئولیت اجتماعی متناسب با جامعه هدف خود در سطح استراتژی شرکت قرار داده و برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنند

 

آدرس کوتاه :