مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بازرگانی: بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی فناوری هایERP و IOT در زنجیره تامین سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی : مورد مطالعه گروه صنعتی گلرنگ

ارشد- بازرگانی: بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی فناوری هایERP و IOT در زنجیره تامین سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی : مورد مطالعه گروه صنعتی گلرنگ


عنوان رساله/پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی فناوری هایERP  و IOT در  زنجیره تامین سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی : مورد مطالعه گروه صنعتی گلرنگ

نام دانشجو

سیما سبزعلی رضایی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت بازرگانی – گرایش تجارت الکترونیک

استاد راهنمای اول

دکترطهمورث حسنقلی پور

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر نیما مختارزاده گروسی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر محمد حامد جعفرزاده

استاد داور دوم

دکتر منوچهر انصاری

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

29/11/1397

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

11

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان اما رضا (ع) - کلاس 420

چکیده رساله/پایان‌نامه

در شرایط رقابتی کنونی، پیاده سازی فناوری اطلاعات در زنجیره تامین، به سازمان ها مزیت رقابتی می دهد و می تواند کارایی و اثربخشی آن را بهبود بخشد. (ERP) و (IOT ) از جمله فناوری هایی هستند که به طور فزاینده ای در زنجیره تامین سازمان ها به کار گرفته می شوند. در زمینه پیاده سازی و مزایای این فناوری ها خلا پژوهشی که با مدلی جامع عوامل پیاده سازی این فناوری ها در سازمان را بررسی کند، حس شده است. این پژوهش با ترکیب مدل پذیرش فناوری تکنولوژی، سازمان و محیط (TOE) و مدل پذیرش فناوری دیویس (TAM) و چهار متغیر تکنولوژی، سازمان، محیط و ادراکی استفاده کرده و در ادامه اثر پیاده سازی این فناوری ها بر عملکرد بازاریابی سازمان را بررسی کرده است. مزایای متعدد فناوری های یاد شده در سایه مزایای مالی و مستقیمی این فناوری های برای سازمان ، باقی مانده است و شناخت اثر این فناوری ها بر عملکرد بازاریابی برای سازمان تبدیل به سوال شده است.

این تحقیق در گروه صنعتی گلرنگ صورت گرفت و جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان مشغول به در واحدهای بازاریابی، فناوری اطلاعات و لجستیک این شرکت است که دانش کافی در مورد موضوع دارند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. مدل مفهومی تحقیق، با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و تجزیه و تحلیل اطلاعات پاسخ‌نامه های دریافتی از نمونه آماری، آنالیز شده است. نتایج این پژوهش نشان داد ابعاد ادراکی و محیطی در پذیرش فناوری های ذکر شده اثر مثبت دارند. همین چنین پیاده سازی این فناوری ها باعث بهبود عملکرد بازاریابی می گردد. هم چنین عوامل فناوری، محیطی و سازمانی بیشتر از آن که بر پیاده سازی فناوری ها تاثیر مستقیم داشته باشد، بر ابعاد ادراکی اثر می گذارند.

 

 

 

آدرس کوتاه :