مشروح خبر یا مطلب:

ارشد- بازرگانی: بررسی تاثیر بازارگرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی در شرکت های خوشه صنعتی دوریکا

ارشد- بازرگانی: بررسی تاثیر بازارگرایی صادراتی بر عملکرد صادراتی در شرکت های خوشه صنعتی دوریکا


دانشجو  زهرا احمدی الموتی  کارشناسی ارشد  -  بازرگانی بین الملل
اساتید راهنما  دکتر هاشم آقازاده      
اساتید مشاور  دکتر محمد رحیم اسفیدانی      
اساتید داور  دکتر محسن نظری  دکتر مهرداد استیری    
زمان و مکان  یکشنبه- 1397/11/28  ساعت 11:45  ساختمان امام رضا - اتاق 420
چکیده
آدرس کوتاه :