مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: امکان‌سنجی پیاده‌سازی کتابداری از راه دور در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران - دوشنبه ۷ بهمن ماه

ارشد: امکان‌سنجی پیاده‌سازی کتابداری از راه دور در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران - دوشنبه ۷ بهمن ماه


عنوان رساله/پایان نامه

امکان‌سنجی پیاده‌سازی کتابداری از راه دور در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران

 

نام دانشجو

هدی میارنعیمی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات و دانش شناسی – گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

استاد راهنمای اول

دکتر محمد خندان

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر نادر نقشینه

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سپیده فهیمی‌فر

استاد داور دوم

دکتر فاطمه زندیان

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

07/11/98

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

16 عصر

مکان (ساختمان و کلاس)

 

چکیده رساله/پایان‌نامه

چکیده

هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی پیاده‌سازی کتابداری از راه دور در کتابخانه‌های عمومی استان مازندران است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها پیمایشی – توصیفی است. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان مازندران 218 نفر است که از روش سرشماری استفاده‌شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف، آزمون¬های t یک نمونه‌ای و فریدمن استفاده گردیده است. یافته‌ها نشان داد که وضعیت ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان مازندران برای پیاده‌سازی کتابداری از راه دور به لحاظ نیروی انسانی با مقدار میانگین (51/3) بالاتر از سطح متوسط است. وضعیت ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان مازندران برای پیاده‌سازی کتابداری از راه دور به لحاظ تجهیزات و امکانات با مقدار میانگین (99/3) بالاتر از سطح متوسط است. وضعیت ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان مازندران برای پیاده‌سازی کتابداری از راه دور به لحاظ هزینه و بودجه با مقدار میانگین (82/2) پایین¬تر از سطح متوسط است. از بین عوامل مزایای کتابداری از راه دور، بیشترین مقدار مربوط به عامل «ارائه خدمت به گروه‌های خاص» با مقدار میانگین 07/4 است. از بین عوامل موانع ایجاد کتابداری از راه دور، بیشترین مقدار مربوط به عامل «عدم وجود تجهیزات لازم» با مقدار میانگین 15/4 است. به‌طورکلی می‌توان نتیجه گرفت که نهاد کتابخانه عمومی بودجه‌ای برای پیاده‌سازی کتابداری از راه دور در نظر نگرفته و امکانات کتابخانه‌ها برای پیاده‌سازی کتابداری از راه دور مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها: امکان‌سنجی، کتابداری از راه دور، کتابخانه‌های عمومی، استان مازندران

 

آدرس کوتاه :