مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: ارائه مدل بلوغ قابلیت جمع­سپاری نوآوری در کسب و کارهای حوزه­ی ICT

ارشد: ارائه مدل بلوغ قابلیت جمع­سپاری نوآوری در کسب و کارهای حوزه­ی ICT


 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان رساله/پایان نامه

ارائه مدل بلوغ قابلیت جمع­سپاری نوآوری در کسب و کارهای حوزه­ی ICT

نام دانشجو

مهشید عزیزی

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مدیریت فناوری اطلاعات مدیریت دانش

استاد راهنمای اول

جناب آقای دکتر ایوب محمدیان

استاد مشاور اول

جناب آقای دکتر حامد جعفرزاده

استاد داور داخلی

جناب آقای دکتر امیر مانیان

استاد داور خارجی

جناب آقای دکتر نیما مختارزاده

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

30/06/1398

ساعت دفاع

9:00

مکان (ساختمان و کلاس)

کلاس 23 جنوبی

چکیده رساله/پایان‌نامه

امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با پدیده ای به نام نوآوری در هرصنعت و در هر زمینه ای در ارتباط هستند زیرا قدرت رقابت افزایش یافته و در این میان باید نوآوری در دانش و فناوری را برای پیشرفت و پیشبرد اهداف خود به کار گیریم. نوآوری خود نیز در سال های کنونی به دلیل پویایی و پیچیدگی مدل های کسب وکار از حالت بسته به سمت باز تغییر پیدا کرده است.در این پایان نامه چگونگی استفاده از قابلیت جمع سپاری برای افزایش نوآوری در سازمان­ها مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر عمده آن در پویایی سازمان و استفاده سازمان از فرصت­ها برای افزایش تمایز و رقابت پذیری مشخص خواهد گردید. همچنین هدف ما در این پایان نامه ایجاد ارتباط بین نوآوری(آن هم نوآوری از نوع باز) و جمع سپاری است و با اندازه گرفتن سطح بلوغ سازمان ها سعی براین داریم تا قابلیت جمع سپاری نوآوری در مدل­های کسب و کار شرکت­های حوزه­ی ICT مورد بررسی قرار دهیم. به تعریفی دیگر در این پژوهش سعی شده است تا مدلی را درخصوص "بلوغ قابلیت جمع سپاری نوآوری در سازمان های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات " ارائه دهیم. در این مدل سعی بر این داریم تا تمام ابعاد و مؤلفه های جمع سپاری و نوآوری را استخراج کرده و بین آن­ها، آن دسته از مولفه­ها که اهمیت بیشتری را دارا می­باشد در مدل پیشنهادی ارائه دهیم. همچنین روش تحقیق این پایان نامه روش آمیخته مبتنی بر روش­های کیفی مرور ادبیات و روش پیمایشی و مطالعه چند موردی می­باشد. بدین صورت که طراحی مدل بلوغ قابلیت جمع سپاری نوآوری را براساس بررسی ادبیات موضوع و برای تایید مدل از روش پیمایشی (پرسشنامه) با برخی از صاحب نظران و خبرگان در این حوزه استفاده خواهیم کرد و سرانجام با مصاحبه نیمه ساخت یافته به ارزیابی وضعیت سطح بلوغ قابلیت جمع سپاری نوآوری در دو شرکت بیمیتو و ابوریحان فعال در حوزه ICT خواهیم پرداخت تا براساس آن سنجش و تشخیص تفاوت سطح بلوغ قابلیت جمع سپاری نوآوری دو سازمان، مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: نوآوری باز، جمع سپاری، مدل بلوغ قابلیت

 

آدرس کوتاه :