مشروح خبر یا مطلب:

ارشد: ارائه الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران

ارشد: ارائه الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران


عنوان رساله/پایان نامه

ارائه الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران 

نام دانشجو

حجت علیاری مولان

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

علم اطلاعات گرایش مطالعات آرشیوی

استاد راهنمای اول

دکتر مریم ناخدا

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر امیر رضا اصنافی

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر نادر نقشینه

استاد داور دوم

دکتر  میترا دیلمقانی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

چهارشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

27/06/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

8 صبح

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا طبقه چهارم کلاس 401

چکیده رساله/پایان‌نامه

هدف از این پژوهش ارائه الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی شهر تهران است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و ازنظر رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) با روش پیمایشی است. در مرحله اول از طریق نمونه­گیری هدفمند، مصاحبه­‌ با تعداد 10 نفر از متخصصان در زمینه آرشیو مشارکتی صورت پذیرفت. داده­ها با روش تحلیل مضمونی و با کمک نرم‌افزار «مکس کیو دی‌ای» تجزیه‌وتحلیل گردید. در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کد­گذاری تفسیری و مضامین، 348 کد در غالب 317 کد توصیفی بدون تکرار؛ و 30 مؤلفه تفسیری نمایان شد که در 9 موضوع کلی اهداف آرشیو مشارکتی، مدیریت آرشیو مشارکتی، حفاظت و نگهداری، مسائل حقوقی، مشارکت کاربران، فرهنگ آرشیوی، فناوری، دسترسی و آرشیویست­ها یکپارچه گردید. در مرحله دوم پرسش­نامه‌ای‌ از مقوله‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها طراحی و ساخته شد. پس از بررسی روایی و پایایی سؤالات، پرسش­نامه بین تمام آرشیویست­های شاغل در مراکز آرشیوی شهر تهران که تعداد آن­ها 95 نفر تعیین شده بود، توزیع گردید و در نهایت تعداد 77 پرسش­نامه ارجاع داده شد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که حجم نمونه پژوهش 76 نفر تعیین گردید. با توجه به نتایج و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کمی می‌توان گفت که میزان موافقت آرشیویست­ها با ارائه الگوی ایجاد آرشیو مشارکتی در هشت موضوع کلی، با میانگین 1924/4 و انحراف معیار 67304/0 در وضعیت مطلوب است.

کلیدواژه‏ها: آرشیو مشارکتی، مشارکت کاربران در آرشیو، آرشیو 2، آرشیو­های تعاملی، مراکز آرشیوی، شهر تهران.

 

 

آدرس کوتاه :