مشروح خبر یا مطلب:

ارسال مطلب برای انتشار در وب‌سایت دانشکده

ارسال مطلب برای انتشار در وب‌سایت دانشکده


برای انتشار مطلب در وب‌سایت دانشکده به روش‌های ذیل مطلب خود را ارسال نمایید. پس از بررسی در صورت ارتباط با دانشکده و هماهنگی با سیاستهای وب‌سایت دانشکده مدیریت، مطلب شما منتشر خواهد شد.

روش ارسال آدرس
ایمیل management@ut.ac.ir
تلگرام

@mtavakolinia


در صورت ارسال مطلب با ایمیل، حتما در قسمت subject ایمیل قید شود (ارسال مطلب برای انتشار در سایت)

لطفا جمله داخل پرانتز را کپی کرده و در Subject وارد کنید و چیز دیگری به آن اضافه و یا از آن کم نکنید. در این صورت مطلب شما به صورت خودکار به قسمت خاصی از ایمیل منتقل می‌شود که برای ما قابل بررسی خواهد بود. در غیر این‌صورت ایمیل شما در بین سایر ایمیل‌ها باقی خواهد ماند و کار شما به طول خواهد کشید.

در موارد ضروری با شماره تلفن۶۱۱۱۷۷۰۲ تماس بگیرید.


 
آدرس کوتاه :