مشروح خبر یا مطلب:

آدوسی ـ حسین

آدوسی ـ حسین


 نام خانوادگی:  آدوسی
 نام:  حسین
 سمت:  رییس اداره آموزش دانشکده مدیریت
 تحصیلات:  کارشناسی ارشد
 تلفن:  61117735
 ایمیل:  adousi@ut.ac.ir
 اتاق:  ساختمان جنوبی (سمت راست)- طبقه همکف- اداره آموزش

 

آدرس کوتاه :