مشروح خبر یا مطلب:

آدرس

آدرس


تقاطع بزرگراه چمران و خیابان جلال آل احمد- جنب ایستگاه متروی تربیت مدرس- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تلفن : 88000245
فکس: 88006477
ایمیل: management@ut.ac.ir
کد پستی: 1411713114       صندوق پستی: ‎14155 - 6311
آدرس کوتاه :