مشروح خبر یا مطلب:

اخطار آئین‌نامه‌ای به دانشجویان مقطع دکترا

اخطار آئین‌نامه‌ای به دانشجویان مقطع دکترا


بر اساس ماده 8 آیین نامه آموزشی دوره دکتری، ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود. از اینرو لازم است دانشجو تقویم آموزشی را از سایت دانشگاه دریافت و اجرا نماید. 

لینک رفتن به صفحه تقویم آموزشی

آدرس کوتاه :