معرفی رشته:

رشته مدیریت منابع انسانی یکی ازرشته های گروه مدیریت است که به منظورآشنایی دانشجویان با وظایف مدیران منابع انسانی در سازمانها و پرورش و تامین  نیروهای  حرفه ای و صاحبنظر در زمینه مدیریت  منابع  انسانی در بنگاهها و موسسات کشور، در دومقطع کارشناسی ارشد و دکتری و درچهار گرایش،استراتژی،عملکرد و بهره وری،بین الملل و اسلامی  طراحی و تدوین گردیده است و امید است با اجرای این دوره با گرایش های مختلف، شاهد ارتقای جایگاه و منزلت مقوله مدیریت سرمایه های انسانی و تامین نیازهای  کارشناسی کشور در این حوزه باشیم.

اعضای هیأت علمی این گروه عبارتند از: 2 استاد و 4 استادیار.

تاریخچه رشته:

مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان اصطلاحی نسبتا جدید است که از دهه 1970 به بعد مطرح گردیده است . صاحب نظران در بیان مسائل انسانی از واژه های مختلفی مانند کارگزینی ، مدیریت نیروی انسانی ، اداره امور کارکنان ، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان استفاده نموده اند . برخی از محققان این اصطلاحات را مترادف دانسته و در یک معنا آنها را به کار می گیرند اما برخی دیگر از صاحب نظران ، کارگزینی را بخشی از منابع انسانی می دانند و به عنوان یک وظیفه منابع انسانی آن را فرآیند جذب کارکنان با کیفیت ، انتخاب داوطلبان انجام کار ، جذب کارکنان سازمان های دیگر از طریق انتقال ، ارتقاء یا تنزل و سرانجام اداره جداشدن کارکنان از سازمان براساس استعفاء اخراج یا بازنشستگی تعریف می کنند . جدیدترین نظر درباره اداره انسانی در دهه 1980 تحت عنوان مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان مطرح شده است . براساس این دیدگاه مدیریت منابع انسانی و اداره کارکنان عبارت است از شناسایی اهمیت نیروی کار سازمان به عنوان یک عنصر حیاتی در کسب اهداف سازمانی و استفاده چندگانه در فعالیت ها و کارکرد های منابع انسانی به گونه ای که به طور موثر منصفانه ای منافع فردی کارکنان ، سازمان و جامعه را تضمین نماید

اهداف رشته:

  • توسعه نگاه حرفه ای گرایی به مقوله مدیریت منابع انسانی در سطح کشور و بنگاهها
  • ارتقا جایگاه و منزلت مدیریت سرمایه های انسانی در سطح ملی و بنگاهی
  • پرورش نیروی کارشناسی ،مدیران و مشاوران حرفه ای منابع انسانی جهت ظرفیت سازی های انسانی-سیستمی در حوزه های منابع انسانی در سطح ملی و بنگاهی
  • پرورش و تامین نیروی انسانی حرفه ای  جهت آموزش مسایل مرتبط با منابع انسانی در دانشگاهها و سازمانها در سطح کشور
  • پرورش و تامین نیروی انسانی  اجرایی و حرفه  ای جهت مدیریت منابع انسانی در سازمانها
  • پرورش و تامین  مشاوران خبره و حرفه ای  جهت شناسایی مسایل و مشکلات مرتبط با منابع انسانی  درسازمانها  و تلاش در جهت طراحی و پیاده سازی  موفق نظامهای مدیریت منابع  انسانی در سطح موسسات و بنگاهها

مصوبه گروه های آموزشی دانشکده مورخ 1395/04/31هیات منتخب شورای دانشگاه تهران :

 

اعضای هیات علمی گروه مدیریت منابع انسانی

هیچ استادی یافت نشد.
هیچ استادی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه