چارت سازمانی

لازم به ذکر است که تغییراتی در این چارت ایجاد شده و بایستی برخی ویرایشها در آن انجام شود