آموزش - مقطع کارشناسی آموزش - مقطع کارشناسی

فرم درخواست حذف اضطراری یک درس


فرم درخواست تکدرس ترم آخر ( معرفی به استاد )

فرم ثبت مشخصات فردی

لینک دانلود: فرم ثبت مشخصات فردی


فرم کارآموزی

دانلود فرم: فرم کارآموزی


فرم گواهی بیماری

لینک دانلود: فرم گواهی بیماری


فرم مرخصی تحصیلی

لینک دانلود: فرم مرخصی تحصیلی


فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دائم

فرم درخواست انتقال به صورت میهمان


فرم درخواست انتقال دائم - انتقال دائم توام با تغییر رشته

فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل-اخراج آموزشی- اخراج انضباطی

نمایش 1 - 10 از 11 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

آئین نامه دوره کارشناسی پیوسته


مراحل فارغ التحصیلی


دروس تخصصی مشترک نیمسال اول سال تحصیلی 96 - 1395

ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪ

ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دولتی ﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪ

ﻟﯿﺴﺖ دروس ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ بازرگانیﺑﺮای 94 ﺑﻌﺪ

فهرست درسهای مدیریت مالی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت صنعتی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت بازرگانی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای مدیریت دولتی (برنامه هفت ترم)

فهرست درسهای حسابداری (برنامه هفت ترم)