امور اجرایی (اداری و مالی) امور اجرایی (اداری و مالی)

در چارت سازمانی جدید دانشگاه، معاونت اداری و مالی به نام معاونت اجرایی شناخته می‌شود که همزمان عهده‌دار معاونت دانشجویی نیز می‌باشد.

برای آشنایی با حوزه اجرایی (اداری و مالی) از منوی پیمایش مقابل یک مورد را انتخاب نمایید.