اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طهمورث حسنقلی پوریاسوری

طهمورث حسنقلی پوریاسوری،

استاد
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر مسئول نشریات دانشکده
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت

1369 ← 1373

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت

1363 ← 1367

کارشناسی ، مدرسه عالی مدیریت گیلان ، مدیریت

1353 ← 1357

فعالیت های علمی