اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1369 ← 1373

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت صنعتی

1362 ← 1366

کارشناسی ، گیلان ، مدیریت صنعتی

1353 ← 1357

فعالیت های علمی