اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین صفری

حسین صفری،

استاد
 • پردیس البرز دانشگاه تهران ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی ، عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 88005010
اتاق : -
 • 91 ارجاعات
 • 6 h-Index

پروفایل

 • شورای عالی انقلاب فرهنگی ، عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی 1395←…
 • پردیس البرز دانشگاه تهران ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز 1395←…
 • کشور پرتغال - دانشگاه لیسبون - دانشکده علم و تکنولوژی - دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک ، فرصت مطالعاتی - دانشگاه لیسبون - دانشکده علم و تکنولوژی - دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک 1394←1395
 • دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت ، عضویت وابسته در گروه MBA 1393←1395
 • پردیس البرز دانشگاه تهران ، مدیرر گرایش مدیریت صنعتی پردیس البرز 1393←1395
 • دانشگاه تهران ، عضویت در کارگروه رفاهی دانشگاه 1393←1394
 • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، معاون اجرایی و دانشجویی 1393←1394
 • پردیس قم دانشگاه تهران ، عضویت وابسته در پردیس فارابی قم 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات

1381 ← 1387

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، مدیریت صنعتی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی