راهنمای تلفن های دانشکده راهنمای تلفن های دانشکده

توضیح:
تلفنهای داخلی دانشکده چهار رقمی بوده و با گرفتن عدد 6111 و چهار رقم داخلی، مستقیما می‌توانید شماره داخلی دانشکده را بگیرید. برای مثال با گرفتن شماره 61117630 مستقیما به شماره داخلی دفتر ریاست دانشکده وصل خواهید شد.

توضیح:
تلفنهای داخلی دانشکده چهار رقمی بوده و با گرفتن عدد 6111 و چهار رقم داخلی، مستقیما می‌توانید شماره داخلی دانشکده را بگیرید. برای مثال با گرفتن شماره 61117630 مستقیما به شماره داخلی دفتر ریاست دانشکده وصل خواهید شد.

توضیح:
تلفنهای داخلی دانشکده چهار رقمی بوده و با گرفتن عدد 6111 و چهار رقم داخلی، مستقیما می‌توانید شماره داخلی دانشکده را بگیرید. برای مثال با گرفتن شماره 61117630 مستقیما به شماره داخلی دفتر ریاست دانشکده وصل خواهید شد.

توضیح:
تلفنهای داخلی دانشکده چهار رقمی بوده و با گرفتن عدد 6111 و چهار رقم داخلی، مستقیما می‌توانید شماره داخلی دانشکده را بگیرید. برای مثال با گرفتن شماره 61117630 مستقیما به شماره داخلی دفتر ریاست دانشکده وصل خواهید شد.

تلفن اساتيد

نام خانوادگی

نام

گروه آموزشی

تلفن

آقازاده

هاشم

مديريت بازرگانی

61117624

ابراهیمی کردلر

علی

حسابداری و حسابرسي

61117774

ابویی اردکانی

محمد

مديريت دولتی

61117722

استیری

مهرداد

مديريت منابع انسانی

61117724

اسمعیلی گیوی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117642

اصغری زاده

عزت اله

مديريت صنعتي صنعتی

61117655

امیری

مجتبی

مديريت دولتی

61117663

امین

فرشته

مديريت منابع انسانی

61117684

انصاری

منوچهر

MBA

61117699

باجلان

سعید

مديريت مالی و بیمه

 

پورابراهیمی

محمدرضا

مديريت مالی و بیمه

 

پورعزت

علی اصغر

مطالعات اسلامی

61117665

پیران نژاد

علی

مديريت دولتی

61117782

تحریری

آرش

حسابداری و حسابرسي

61117759

تسلیمی

محمدسعید

مديريت دولتی

61117741

تقی زاده یزدی

محمدرضا

مديريت صنعتي صنعتی

61117761

تنعمی

مهدی

مديريت منابع انسانی

61117664

تهرانی

رضا

مديريت مالی و بیمه

61117675

ثقفی

فاطمه

مديريت صنعتي صنعتی

61117769

جعفرزاده

حامد

مديريت فناوری اطلاعات

61117776

جعفرنژاد چقوشی

احمد

مديريت صنعتي صنعتی

61117651

حاجی حیدری

نسترن

MBA

61117726

حسنقلی پور

طهمورث

مديريت بازرگانی

61117630

حسین زاده

مهناز

مديريت صنعتي صنعتی

 

حقیقی

محمد

مديريت بازرگانی

61117609

حیدری

علی

MBA

61117757

حیدری دهوی

جلیل

مديريت صنعتي صنعتی

61117686

خانلری

امیر

MBA

61117794

خندان

محمد

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

خواجه ئیان

داتیس

مديريت رسانه

61117657

دیواندری

علی

مديريت بازرگانی

61117674

ذوالفقاری

محمدمهدی

مطالعات اسلامی

61117731

راعی

رضا

مديريت مالی و بیمه

61117621

رحیم اسفیدانی

محمد

مديريت بازرگانی

61117779

رضوی

سیدمصطفی

مديريت صنعتي صنعتی

61117670

روحانی

سعید

مديريت فناوری اطلاعات

61117606

روشندل اربطانی

طاهر

مديريت رسانه

61117645

سلمانی

داود

مديريت دولتی

61117667

سهرابی یورتچی

بابک

مديريت منابع انسانی

61117673

سیدجوادین

سیدرضا

مديريت فناوری اطلاعات

61117788

شامی زنجانی

مهدی

مديريت فناوری اطلاعات

61117661

شاه حسینی

محمدعلی

MBA

61117789

شریفی

سیدمهدی

مديريت رسانه

61117786

شیرکوند

سعید

مديريت مالی و بیمه

61117746

صادقی مقدم

محمدرضا

مديريت صنعتي صنعتی

61117681

صراف زاده

مریم

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117723

صفری

حسین

مديريت صنعتي صنعتی

61117653

طالقانی

غلامرضا

مديريت دولتی

61117648

طاهری عطار

غزاله

مطالعات اسلامی

61117611

عباسی

طیبه

مديريت دولتی

61117785

عموزاد مهدیرجی

حنان

مديريت صنعتي صنعتی

 

عیوض لو

رضا

مديريت مالی و بیمه

 

فلاح پور

سعید

مديريت مالی و بیمه

61117743

فهیم نیا

فاطمه

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117713

فهیمی فر

سپیده

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117723

فیاضی

بی بی مرجان

مديريت منابع انسانی

61117783

قلی پور

آرین

مديريت منابع انسانی

61117745

قلی پور

رحمت اله

مديريت دولتی

61117605

گروسی مختارزاده

نیما

مديريت صنعتي صنعتی

61117625

مؤمنی

منصور

مديريت صنعتي صنعتی

61117658

مانیان

امیر

مديريت فناوری اطلاعات

61117619

محقر

علی

مديريت صنعتي صنعتی

61117742

محمد اسمعیلی

ندا

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

محمدی

شاپور

مديريت مالی و بیمه

61117748

محمدی

مهدی

مديريت صنعتي صنعتی

61117618

محمدیان

ایوب

مديريت فناوری اطلاعات

61117698

محمودی

وحید

مديريت مالی و بیمه

61117775

مختاریان پور

مجید

مديريت دولتی

61117796

مرادی

محمد

حسابداری و حسابرسي

61117795

مشایخی

بیتا

حسابداری و حسابرسي

61117787

مصلی نژاد

عباس

مديريت بازرگانی

61117727

مقیمی

سیدمحمد

مديريت دولتی

61117640

منوریان

عباس

مديريت دولتی

61117662

مهرانی

ساسان

حسابداری و حسابرسي

61117666

مهرانی

کاوه

حسابداری و حسابرسي

61117623

مهرگان

محمدرضا

مديريت صنعتي صنعتی

61117676

موسی خانی

محمد

مديريت فناوری اطلاعات

61117617

میرا

سید ابوالقاسم

مديريت بازرگانی

61117615

نرگسیان

عباس

مديريت دولتی

61117635

نظری

محسن

مديريت بازرگانی

61117652

نقشینه

نادر

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117751

نوروزی

علیرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117669

نیکبخت

محمدرضا

حسابداری و حسابرسي

61117689

هندیجانی

رزا

MBA

61117711

وارث

سیدحامد

MBA

61117728

واعظی

سیدکمال

مديريت دولتی

61117758

وصفی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117642

کاظمی

عالیه

مديريت صنعتي صنعتی

61117771

کرمی

غلامرضا

حسابداری و حسابرسي

61117697

کیماسی

مسعود

MBA

61117749

 

 

 

 

حوزه ریاست

ریاست دانشکده

دکتر بابک سهرابی

61117630

مسئول دفتر

آقای عبدالله زاده

61117630

روابط عمومی

انیسه شکری

61117629

نهاد رهبری

حجه الاسلام سید محمدتقی حسین زاده

61117629

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری

مهین نجاتی

----

مدیر اجرایی نهاد رهبری

دکتر امیر علی کتابی

61117629

دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

دکتر سید ابوالقاسم میرا

61117615

مشاور امور بین الملل

دکتر منوچهر انصاری

61117699

کارشناس امور بین الملل و ستاد شاهد و ایثارگر

زهرا پهلوان زاده

61117634

معاونت اجرایی و دانشجویی

معاونت اجرایی و دانشجویی

دکتر غلامرضا کرمی

61117697

مسئول دفتر

آقای صفابخش

61117644

رئیس اداره امور اداری و پرسنلی

خانم علیپور یگانه

61117752

کارشناس دبیرخانه

پروین عزیز زاده کرکان

61117638

کارشناس دبیرخانه

ملیحه رضازاده

61117638

کارشناس تردد

مرضیه بخشی

61117614

رئیس امور مالی (حسابداری)

ربابه ناصری

61117639

کارشناس امور مالی (حسابداری)

مریم حسینعلی پور

61117781

کارشناس امور مالی (حسابداری)

حمید حسین زاده

61117694

کارشناس امور مالی (حسابداری)

خدیجه عصارش

61117740

کارشناس امور مالی (حسابداری)

سعید طالبی

61117649

کارشناس امور مالی (حسابداری)

اکرم شریفی

61117649

کارشناس امور مالی (حسابداری)

نصراله شاهوردی

 61117692

کارشناس امور مالی (حسابداری)

رضا فعالی

61117692

کارشناس امور مالی (حسابداری)

سید حسن اسد پور

61117692

مسئول حوزه امور فرهنگی

علی نوراله

61117671

مسئول حوزه امور دانشجویی

علیرضا غلامی

 61117659

کارشناس امور دانشجویی (منابع انسانی- رسانه- جهانگردی- فناوری اطلاعات)

الهه پارسامنش

61117730

کارشناس امور دانشجویی (حسابداری- دولتی- مالی)

زهرا جمالی

 61117719

کارشناس امور دانشجویی (صنعتی- علم اطلاعات- MBA- اجرایی)

سهیلا عسکری

61117714

کارشناس امور دانشجویی (امور تغذیه)

رضا رضایی

61117668

مسئول امور تربیت بدنی

علی نوراله

 61117671

کارشناس امور تربیت بدنی

ستاتیرا روحانیان

61117608

امور پشتیبانی و خدمات عمومی

حیدر قاسمیان سیاهکلرودی

61117691

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

علی اصغر اسکندری

61117641

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

محمد اکبری

61117710

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

فریدون پرورش

61117709

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

محمود پور صمد پیرکوهی

61117712

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

اکبر دین پژه

61117712

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

خوشطریق زیادی

61117683

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

یوسف سلیمانی

 61117672

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

حیدر شیخ حسینی

61117672

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

علی صادقی

61117672

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

ابوالقاسم فتحی

61117641

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

حسن قاسمی پور

61117616

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

علی قانع

61117683

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

شهربانو قلعه نویی

 ----

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

جواد محمودی

61117772

همکاران امور پشتیبانی و خدمات عمومی

علی نوری

 61117756

مسئول واحد سمعی و بصری

مجتبی مزیدی

61117650

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمد علی شاه‌حسینی

61117789

مسئول دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

مهدی فلاح

61117645

رئیس اداره آموزش

دکتر عباس نرگسیان

61117635

معاون خدمات تحصیلات تکمیلی

پانته آ نجفی

61117732

   کارشناس- مقطع دکترا

سیمین رحیمیان

61117734

   کارشناس- مقطع دکترا

حسین آدوسی

61117643

   کارشناس- مقطع ارشد و دکترا (علم اطلاعات- دولتی- سازمانهای دولتی)

فروزان آقایی

61117620

   کارشناس- مقطع ارشد (بازرگانی- MBA)

مرضیه شهرابی

61117766

   کارشناس- مقطع ارشد (صنعتی- فناوری اطلاعات)

فریبا علیزاده

61117765

   کارشناس- مقطع ارشد (جهانگردی- منابع انسانی- شهری- آینده ...)

زهره نظامی

61117764

   کارشناس- مقطع ارشد (مالی- حسابداری)

اکرم السادات حمیدی

61117720

رئیس آموزش (مقطع کارشناسی)

اسماعیل دلخوش

61117631

   کارشناس (دولتی- حسابداری- صنعتی)

محمدباقر ملکی

61117706

   کارشناس (بازرگانی- مالی- علم اطلاعات)

جواد غفاری

61117717

   کارشناس نقل انقالات

مسلم کلانتری

61117768

رئیس مرکز آموزش های مجازی

سیروس بابایی سیاهکلرودی

 61117770

کارشناس مرکز آموزش های مجازی

مریم جعفری

61117744

کارشناس مرکز آموزش های مجازی

عصمت سمیعی

61117798

رئیس مرکز آموزش های کاربردی

دکتر ایوب محمدیان

61117698

کارشناس مرکز آموزش های کاربردی

رویا انصاری

61117720

سایر همکاران حوزه آموزش

کارشناس حق التدریس و حق التحقیق

شهلا کریمی

61117643

مسئول دفتر گروههای آموزشی

اعظم پراینده

61117766

کارشناس استعدادهای درخشان

فرشته پراینده

61117718

بایگانی آموزشی

رسول احمدی

61117622

کارشناس فارغ التحصیلان

فاطمه آبدار اصفهانی

61117733

کارشناس فارغ التحصیلان

اعظم سرکی

61117733

مسئول امور کلاسها

سید رضا قیاسی

61117601

معاون پژوهش و فناوری

معاون پژوهش و فناوری

دکتر حسین صفری

61117653

مسئول دفتر

آقای صفابخش

61117644

رئیس اداره امور فناوری اطلاعات

منصور توکلی نیا

61117702

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

قاسم بشردوست

61117750

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

حبیب حبیب زاده

61117693

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

علی حشمتی

61117704

کارشناس اداره فناوری اطلاعات

احمد خزائی

61117703

رئیس اداره امور پژوهشی

دکتر محمد رحیم اسفیدانی

61117779

کارشناس اداره امور پژوهشی

زهرا چمنی

61117755

رئیس کتابخانه

دکتر محمد خندان

61117603

کارشناس کتابخانه

غلامرضا پنده

61117744

کارشناس کتابخانه

امیر حسین ملکی

61117678

کارشناس کتابخانه

سوسن قناتی

61117627

کارشناس کتابخانه

راحله درخشیده

61117679

رئیس انتشارات

دکتر علیرضا نوروزی

61117669

کارشناس انتشارات

رسول خیری

61117637

 

تلفن اساتيد

نام خانوادگی

نام

گروه آموزشی

تلفن

آقازاده

هاشم

مديريت بازرگانی

61117624

ابراهیمی کردلر

علی

حسابداری و حسابرسي

61117774

ابویی اردکانی

محمد

مديريت دولتی

61117722

استیری

مهرداد

مديريت منابع انسانی

61117724

اسمعیلی گیوی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117642

اصغری زاده

عزت اله

مديريت صنعتي صنعتی

61117655

امیری

مجتبی

مديريت دولتی

61117663

امین

فرشته

مديريت منابع انسانی

61117684

انصاری

منوچهر

MBA

61117699

باجلان

سعید

مديريت مالی و بیمه

6111

پورابراهیمی

محمدرضا

مديريت مالی و بیمه

6111

پورعزت

علی اصغر

مطالعات اسلامی

61117665

پیران نژاد

علی

مديريت دولتی

61117782

تحریری

آرش

حسابداری و حسابرسي

61117759

تسلیمی

محمدسعید

مديريت دولتی

61117741

تقی زاده یزدی

محمدرضا

مديريت صنعتي صنعتی

61117761

تنعمی

مهدی

مديريت منابع انسانی

61117664

تهرانی

رضا

مديريت مالی و بیمه

61117675

ثقفی

فاطمه

مديريت صنعتي صنعتی

61117769

جعفرزاده

حامد

مديريت فناوری اطلاعات

61117776

جعفرنژاد چقوشی

احمد

مديريت صنعتي صنعتی

61117651

حاجی حیدری

نسترن

MBA

61117726

حسنقلی پور

طهمورث

مديريت بازرگانی

61117630

حسین زاده

مهناز

مديريت صنعتي صنعتی

6111

حقیقی

محمد

مديريت بازرگانی

61117609

حیدری

علی

MBA

61117757

حیدری دهوی

جلیل

مديريت صنعتي صنعتی

61117686

خانلری

امیر

MBA

61117794

خندان

محمد

علم اطلاعات و دانش شناسی

6111

خواجه ئیان

داتیس

مديريت رسانه

61117657

دیواندری

علی

مديريت بازرگانی

61117674

ذوالفقاری

محمدمهدی

مطالعات اسلامی

61117731

راعی

رضا

مديريت مالی و بیمه

61117621

رحیم اسفیدانی

محمد

مديريت بازرگانی

61117779

رضوی

سیدمصطفی

مديريت صنعتي صنعتی

61117670

روحانی

سعید

مديريت فناوری اطلاعات

61117606

روشندل اربطانی

طاهر

مديريت رسانه

61117645

سلمانی

داود

مديريت دولتی

61117667

سهرابی یورتچی

بابک

مديريت منابع انسانی

61117673

سیدجوادین

سیدرضا

مديريت فناوری اطلاعات

61117788

شامی زنجانی

مهدی

مديريت فناوری اطلاعات

61117661

شاه حسینی

محمدعلی

MBA

61117789

شریفی

سیدمهدی

مديريت رسانه

61117786

شوالیه

فرانسوا

MBA

6111

شیرکوند

سعید

مديريت مالی و بیمه

61117746

صادقی مقدم

محمدرضا

مديريت صنعتي صنعتی

61117681

صراف زاده

مریم

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117723

صفری

حسین

مديريت صنعتي صنعتی

61117653

طالقانی

غلامرضا

مديريت دولتی

61117648

طاهری عطار

غزاله

مطالعات اسلامی

61117611

عباسی

طیبه

مديريت دولتی

61117785

عموزاد مهدیرجی

حنان

مديريت صنعتي صنعتی

6111

عیوض لو

رضا

مديريت مالی و بیمه

6111

فلاح پور

سعید

مديريت مالی و بیمه

61117743

فهیم نیا

فاطمه

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117713

فهیمی فر

سپیده

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117723

فیاضی

بی بی مرجان

مديريت منابع انسانی

61117783

قلی پور

آرین

مديريت منابع انسانی

61117745

قلی پور

رحمت اله

مديريت دولتی

61117605

گروسی مختارزاده

نیما

مديريت صنعتي صنعتی

61117625

مؤمنی

منصور

مديريت صنعتي صنعتی

61117658

مانیان

امیر

مديريت فناوری اطلاعات

61117619

محقر

علی

مديريت صنعتي صنعتی

61117742

محمد اسماعیلی

ندا

مطالعات اسلامی

6111

محمد اسمعیلی

ندا

علم اطلاعات و دانش شناسی

6111

محمدی

شاپور

مديريت مالی و بیمه

61117748

محمدی

مهدی

مديريت صنعتي صنعتی

61117618

محمدیان

ایوب

مديريت فناوری اطلاعات

61117698

محمودی

وحید

مديريت مالی و بیمه

61117775

مختاریان پور

مجید

مديريت دولتی

61117796

مرادی

محمد

حسابداری و حسابرسي

61117795

مشایخی

بیتا

حسابداری و حسابرسي

61117787

مصلی نژاد

عباس

مديريت بازرگانی

61117727

مظاهری خورزنی

طهماسب

مديريت مالی و بیمه

6111

مقیمی

سیدمحمد

مديريت دولتی

61117640

منوریان

عباس

مديريت دولتی

61117662

مهرانی

ساسان

حسابداری و حسابرسي

61117666

مهرانی

کاوه

حسابداری و حسابرسي

61117623

مهرگان

محمدرضا

مديريت صنعتي صنعتی

61117676

موسی خانی

محمد

مديريت فناوری اطلاعات

61117617

میرا

سید ابوالقاسم

مديريت بازرگانی

61117615

نرگسیان

عباس

مديريت دولتی

61117635

نظری

محسن

مديريت بازرگانی

61117652

نقشینه

نادر

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117751

نوروزی

علیرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117669

نیکبخت

محمدرضا

حسابداری و حسابرسي

61117689

هندیجانی

رزا

MBA

61117711

وارث

سیدحامد

MBA

61117728

واعظی

سیدکمال

مديريت دولتی

61117758

وصفی

محمدرضا

علم اطلاعات و دانش شناسی

61117642

کاظمی

عالیه

مديريت صنعتي صنعتی

61117771

کرمی

غلامرضا

حسابداری و حسابرسي

61117697

کیماسی

مسعود

MBA

61117749