- یک‌شنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷

مسؤولین دانشکده مسؤولین دانشکده

   

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدعلی شاه‌حسینی

علی ابراهیمی کردلر

رئیس اداره امور آموزشی

دکتر عباس نرگسیان

علی ابراهیمی کردلر

معاون اداره آموزش
(کارشناسی)

اسماعیل دلخوش

علی ابراهیمی کردلر

معاون اداره آموزش
(تحصیلات تکمیلی)

پانته‌آ نجفی

علی ابراهیمی کردلر

مسؤول آموزشهای مجازی

سیروس بابایی

علی ابراهیمی کردلر

مسؤول آموزشهای کاربردی

دکتر ایوب محمدیان

علی ابراهیمی کردلر

 

2- معاونین دانشکده

دلخوش- اسماعیل
دلخوش- اسماعیل
اسماعیل دلخوش
نجفی- پانته آ
نجفی- پانته آ
پانته‌آ نجفی