دفترچه تلفن

راهنمای تماس مستقیم با خطوط داخلی:


برای تماس با هر یک از تلفن های داخلی دانشکده،ابتدا شماره 6111 و در ادامه شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید. در این صورت مستقیما به داخلی مورد نظر وصل خواهید شد. برای مثال با گرفتن شماره 61117630، مستقیما به دفتر ریاست دانشکده (7630) وصل خواهید شد.
نام و نام خانوادگی مسئول واحد نام واحد شماره داخلی
دکتر وصفی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7642
دکتر علیرضا نوروزی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7769
دکتر محمد خندان گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7742
دکتر اسمعیلی گیوی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7742
دکتر نادر نقشینه گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7751
دکتر سپیده فهیمی فر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7723
دکتر مریم صراف زاده گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7723
دکتر ناخدا گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7716
دکتر فاطمه فهیم نیا گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 7713
مسئول واحد آموزشهای الکترونیکی واحد مجازی 7770
کارشناسان واحد آموزش الکترونیکی واحد مجازی 7798-7744
رئیس امور اداری واحد اداری 7752
دبیرخانه واحد اداری 7638
دبیرخانه واحد اداری 7638
خانم بخشی واحد اداری 7614
حسابداری امور مالی 7781
دفتر مجله انتشارات 7637
دکتر مهرداد استیری گروه آموزشی منابع انسانی 7724
آقای دکتر کیماسی گروه آموزشی MBA 7749
خانم دکتر حاجی حیدری گروه آموزشی MBA 7726
آقای دکتر وارث گروه آموزشی MBA 7728
آقای دکتر شاه حسینی گروه آموزشی MBA 7789
آقای دکتر خانلری گروه آموزشی MBA 7794
آقای دکتر انصاری گروه آموزشی MBA 7699
آقای دکتر علی حیدری گروه آموزشی MBA 7757
خانم دکتر طاهری گروه آموزشی مطالعات اسلامی 7611
آقای دکتر مختاریان پور گروه آموزشی مطالعات اسلامی 7796
آقای دکتر پور عزت گروه آموزشی مطالعات اسلامی 7665
آقای دکتر آرین قلی پور گروه آموزشی منابع انسانی 7745
آقای دکتر تنعمی گروه آموزشی منابع انسانی 7664
خانم دکتر امین گروه آموزشی منابع انسانی 7684
خانم دکتر فیاضی گروه آموزشی منابع انسانی 7783
آقای دکتر سید جوادین گروه آموزشی منابع انسانی 7673
آبدارخانه طبقه 5 ساختمان امام رضا حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7756
آبدارخانه طبقه 4 ساختمان امام رضا حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7772
آبدارخانه تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7767
آبدارخانه اداری حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7767
آبدارخانه ساختمان جنوبی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7656
آبدارخانه همکف الغدیر حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7709
آبدارخانه کتابخانه حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7712
آبدارخانه ساختمان شمالی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7613
آبدارخانه اساتید حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7683
آبدارخانه حوزه ریاست حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7641
سالن ورزش شهدای دانشکده حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7747
کارشناس تربیت بدنی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7608
کارشناس امور دانشجویی و وام حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7659
مسئول امور دانشجویی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7798
امین انباردار حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7626
امین اموال حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7692
رئیس امور اداری حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7752
سایت اساتید و تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7693-7703-7690-7750
کارشناس آموزش کارشناسی ارشد حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7733-7766-7764-7620-7740-7643-7765
کارشناس کتابخانه حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7628
آقای دکتر باجلان گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7738
آقای دکتر عیوضلو گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7721
آقای دکتر محمدیان گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7698
آقای دکتر جلیل حیدری گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7686
کارشناس پژوهشهای کاربردی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7677
دفتر کارشناسان پژوهشهای کاربردی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7669
مرکز پژوهشهای کاربردی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7612
اتاق فرمان تالار حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7707
دبیرخانه همایشها و کنفرانس‌ها حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7708
مسئول سمعی بصری حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7650
مسئول انتشارات دانشکده حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7637
کارشناس روابط بین‌الملل حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7686
کارشناس پژوهشی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7634
سایت کارشناسی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7704
مسئول سایت حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7702
میز امانت حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7678
پایان‌نامه‌ها و مرجع حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7679
آماده‌سازی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7627
فهرست‌نویسی و فارسی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7715
مسئول کتابخانه حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7603
آموزش دوره‌های کاربردی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7720
استعدادهای درخشان حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7718
اتاق منشی گروهها حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7780
بایگانی آموزش حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7762
تایپ (آموزش) حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7747
متصدی کلاسها حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7601
سیروس بابایی سیاهکلرودی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری واحد مجازی 7770
مسئول آموزش‌های مجازی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7761-7784-7744-7711-7798
کارشناس نقل و انتقالات حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7768
کارشناس مدیریت صنعتی و حسابداری حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7706
کارشناس مدیریت بازرگانی و کسب و کار حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7717
کارشناس مدیریت دولتی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7680
کارشناس دولتی و مالی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7706
مسئول آموزش حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7631
کارشناس حق‌التدریس حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7797
باغبانی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7672
چاپ و تکثیر حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7695
تأسیسات حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7694
انتظامات درب اصلی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7687ـ7632
نقلیه حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7685
مسئول امور عمومی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7691
مشاوره دانشجویی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7646
انجمن اسلامی مستقل خواهران حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7754
انجمن اسلامی مستقل برادران حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7602
انجمن علمی دانشجویان حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7705
بسیج دانشجویی خواهران حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7688
بسیج دانشجویی برادران حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7607
سالن بدنسازی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7719
مسئول امور فرهنگی و تربیت بدنی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7671
اتوماسیون تغذیه حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7668
کارشناس امور دانشجویی و وام حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7730
کارشناس امور دانشجویی و وام حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7714
کارشناس امور تسویه حساب حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7659
مسئول دبیرخانه حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7638
کارپردازی حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7692
حسابداری حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7781-7649
مسئول حسابداری حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7639
مسئول کارگزینی و رفاه حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7614
مسئول دفتر معاونت حوزه معاونت اجرایی و دانشجویی 7644
کانون قرآن 7684
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 7701
اتاق جانبازان امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 7604
کارشناس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 7718
کتابفروشی جهاد دانشگاهی 7682
مسؤول جهاد دانشگاهی 7713
تعاونی مصرف دانشکده 7696
کارشناس آموزش دکتری حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7734
معاون اداره تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7735- 7732
مسئول دفتر معاونت حوزه معاونت علمی و فن‌آوری 7645
آقای دکتر پورابراهیمی گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7647
آقای دکتر فلاح پور گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7743
آقای دکتر شیرکوند گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7746
آقای دکتر محمدی گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7748
آقای دکتر وحید محمودی گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7775
آقای دکتر تهرانی گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7675
آقای دکتر راعی گروه آموزشی مدیریت بیمه و مالی 7621
خانم دکتر نیک نژاد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7724
آقای دکتر شریفی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7786
آقای دکتر اسفیدانی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7779
آقای دکتر روشندل گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7725
آقای دکتر نظری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7652
آقای دکتر آقازاده گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7624
آقای دکتر میرا گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7615
آقای دکتر دیواندری گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7674
آقای دکتر حسنقلی پور گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7763
آقای دکتر حقیقی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی 7609
آقای دکتر مرادی گروه آموزشی حسابداری 7795
آقای دکتر تحریری گروه آموزشی حسابداری 7759
خانم دکتر مشایخی گروه آموزشی حسابداری 7787
آقای دکتر ابراهیمی کردلر گروه آموزشی حسابداری 7774
آقای دکتر کرمی گروه آموزشی حسابداری 7697
آقای دکتر ساسان مهرانی گروه آموزشی حسابداری 7666
آقای دکتر کاوه مهرانی گروه آموزشی حسابداری 7623
آقای دکتر نیک بخت گروه آموزشی حسابداری 7689
آقای دکتر روحانی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7606
آقای دکتر معینی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7776
آقای دکتر نعمتی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7776
آقای دکتر شامی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7661
آقای دکتر سهرابی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7788
آقای دکتر موسی خانی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7617
آقای دکتر مانیان گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات 7619
آقای دکتر صادقی مقدم گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7681
آقای دکتر تقی زاده گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7761
خانم دکتر کاظمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7771
آقای دکتر مختارزاده گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7625
آقای دکتر صفری گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7653
آقای دکتر مؤمنی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7658
آقای دکتر اصغری زاده گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7655
آقای دکتر رضوی گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7670
آقای دکتر محقر گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7742
آقای دکتر مهرگان گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7676
آقای دکتر جعفرنژاد گروه آموزشی مدیریت صنعتی 7651
آقای دکتر رحمت‌اله قلی‌پور گروه آموزشی مدیریت دولتی 7605
آقای دکتر واعظی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7758
آقای دکتر نرگسیان گروه آموزشی مدیریت دولتی 7635
خانم دکتر عباسی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7785
آقای دکتر پیران‌نژاد گروه آموزشی مدیریت دولتی 7782
آقای دکترابویی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7722
آقای دکتر امیری گروه آموزشی مدیریت دولتی 7663
آقای دکتر مقیمی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7640
آقای دکتر منوریان گروه آموزشی مدیریت دولتی 7662
آقای دکتر سلمانی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7667
آقای دکتر تسلیمی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7741
مسئول روابط عمومی حوزه ریاست 7629
آقای دکتر طالقانی گروه آموزشی مدیریت دولتی 7648
مسئول دفتر حوزه ریاست 7630

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018