معرفی افراد

بخش اموزشی
مرتبه علمی
بخش اموزشی وابسته
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کارآفرینی سازمانی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مترجمی زبان انگلیسی
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : دیپلم
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : مدیریت روابط عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم اجتماعی
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی : علوم کتابداری و اطلاع رسانی
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : حقوق عمومی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : کارآفرینی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
رشته تحصیلی :


وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018