معرفی افراد

بخش اموزشی
مرتبه علمی
بخش اموزشی وابسته
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار


وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018