معرفی افراد

بخش اموزشی
مرتبه علمی
بخش اموزشی وابسته
نام خانوادگی
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : دکتری مدیریت سیستمها از دانشگاه تهران
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : -
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استاد
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استاد
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استاد
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی :
مرتبه علمی : استادیار


وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2018