دکتر منوچهر شجاعی

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی مدیریت دولتی
ایمیل :
تلفن :
آدرس :

بیوگرافی

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های ترجمه شده

 • شجاعی ، منوچهر. "توسعه ملی و نحوه عمل آن." : انتشارات دانشگاه تهران، 1356.
 • شجاعی ، منوچهر. "شیوه های تصمیم گیری در سیاست خارجی." : انتشارات علمی و فرهنگی، 1364.
 • شجاعی ، منوچهر. "نگرشی جدید به علم سیاست." : انتشارات وزارت امور خارجه، 1367.
 • شجاعی ، منوچهر. "پنجاه سال جنگ سرد از غائله آذربایجان تا سقوط گرباچف." : نشر مرکز، 1377.
 • شجاعی ، منوچهر. "درون انقلاب ایران." : انتشارات رسا، 1378.
 • شجاعی ، منوچهر. "سازمانهای بین المللی." : انتشارات کتاب نو، 1382.
 • شجاعی ، منوچهر. "مدیریت تطبیقی." : دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1384.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • شجاعی ، منوچهر. "نقش بروکراتها در رشد سیاسی ملل." دانش مدیریت 1، 1 (1356): 1-86.
 • ، راجان منون و منوچهر شجاعی . "امنیت آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی." اطلاعات سیاسی-اقتصادی 76، 116-115 (1376): 104-111.
 • شجاعی ، منوچهر. "تاملی بر مبانی نظری نظامهای اداری مدرن." دانش مدیریت 15، 56 (1381): 23-34.
 • شجاعی ، منوچهر. "بررسی تطبیقی اندیشه های اداری وسیاسی وودروویلسون وماکس وبر." اطلاعات سیاسی-اقتصادی -، 201-202 (1383): 143-140.
 • شجاعی ، منوچهر. "نهضت نظام های اداری تطبیقی." فرهنگ مدیریت -، 9 (1384): 36- 21.
 • شجاعی ، منوچهر، حسن اسماعیلی‌بیدهندی و رضا غلامعلی‌زاده . "بررسی وتبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیات علمی پردیس دانشکده های فنی وپردیس علوم دانشگاه تهران." فرهنگ مدیریت 3، 1 (1384): 5-19.
 • شجاعی ، منوچهر، فرزاد زیویار ، رضا غلامعلی زاده و حسن اسماعیلی بیدهندی . "بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضای هیات علمی پردیس دانشکدهای فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران 1384." فرهنگ مدیریت -، 11 (1384): -.
 • ، ابراهیم عزیزآبادی و منوچهر شجاعی . "طراحی و تدوین الکوی تغییرات بنادر ایران." دانش مدیریت 19، 3 (1385): -.
 • شجاعی ، منوچهر. "کاربرد مدلها در تصمیم گیری گروهی." دانش مدیریت 29، 29 (1385): -.
 • شجاعی ، منوچهر. "مطالعه سیاستهای تطبیقی." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 73، 73 (1385): 155-181.
 • ، نورالدین نوری و منوچهر شجاعی . "بررسی سیاستهای دولت در صنعت گردشگری." دانش مدیریت 20، 78 (1386): 63-90.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017