دکتر محمود فیروزیان

مرتبه علمی : دانشیار
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه آموزشی مدیریت بازرگانی
ایمیل :
تلفن :
آدرس :

بیوگرافی

تحصیلات

 • کارشناسی, 1352, مدیریت, استانبول
 • کارشناسی, 1353, مدیریت, استانبول
 • کارشناسی, 1356, مدیریت صنعتی, استانبول

کارنامه پژوهشی

کتاب‌های ترجمه شده

 • ، آزاده فیروزیان، حمید اسماعیل‌زاده ، حسین ابراهیمی‌پور و محمود فیروزیان . "مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت (2 جلد)." : مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، 1383.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • فیروزیان ، محمود. "ویژگیهای مدیران صنایع." دانش مدیریت -، 4 (1368): 71-75.
 • فیروزیان ، محمود. "دیدگاه ابن خلدون پیرامون دولتها." دانش مدیریت -، 9 (1369): 108-113.
 • فیروزیان ، محمود. "مبانی بنیادی - کاربردی رویکرد سیستمی - زمینه های شکل گیری." فصلنامه مدیریت -، 12 (1373): -.
 • فیروزیان ، محمود. "مبانی بنیادی - کاربردی رویکرد سیستمی - عناصر اصلی." فصلنامه مدیریت -، 13 (1373): -.
 • فیروزیان ، محمود. "مبانی بنیادی کاربردی رویکرد سیستمی - طراحی و تجزیه و تحلیل." فصلنامه مدیریت -، 14 (1373): -.
 • فیروزیان ، محمود. "شکل گیری استراتژی در سازمانهای صنعتی." دانش مدیریت 27-28، --- (1373): 60-68.
 • فیروزیان ، محمود. "عملکرد یکپارچه مدیریت معطوف به بهرهوری در سازمانهای صنعتی." دانش مدیریت -، 29-30 (1374): 77-94.
 • فیروزیان ، محمود و احمد تلنگی . "مدلسازی مالی با تاکید بر تئوری پرتفولیو." مدیریت 10، 44 (1379): 10-20.
 • ، حسین صوفلو و محمود فیروزیان . "تعیین وارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی درکشور وتعیین موقعیت جغرافیایی مناسب." مجله علوم و فنون باغبانی ایران -، 66 (1383): 148-115.
 • ، حسین صوفلو و محمود فیروزیان . "تعیین و ارزیابی معیارهای مکان یابی هاب جهت ترانزیت هوایی در کشور و تعیین موقعیت جغرافیایی مناسب." دانش مدیریت 17، 66 (1383): 148- 115.
 • حقیقی ، محمد، صمد نجفی مجد و محمود فیروزیان . "شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی." مدیریت بازرگانی 1، 1 (1387): 3-20.

همایش‌های داخلی

 • فیروزیان ، محمود، ن عبدالرشیدی، علی محقر و عادل مصلحی. "ارائه چارچوبی جهت الکترونیکی کردن فرایندهای ارائه خدمات به مشتریان." سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، دي 29-30، 1384.
 • فیروزیان ، محمود و ع مصلحی. "شناسایی شاخص های موثر بر عملکرد پروژه های صنعتی با تاکید بر مدل EFQM و BSC .." دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، اسفند 14-15، 1384.

بلاگ شخصی

وب سایت رسمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . Copyright @ 2017